Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2009:1198 Utkom från trycket den 1 december 2009Förordning om ändring i förordningen (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån;utfärdad den 19 november 2009.Regeringen föreskriver att 15 § förordningen (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån ska ha följande lydelse.15 §15 §Bland de åtta ledamöter i Nämnden för konsumentprisindex som utses av myndigheten förordnas en efter förslag av Riksbanken, en efter förslag av Konjunkturinstitutet och en efter förslag av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Socialstyrelsen. Av de övriga ledamöterna ska tre besitta sådan vetenskaplig skicklighet att de sammantaget har kompetens inom områdena nationalekonomi och statistik.Bestämmelserna i första stycket gäller också ersättare för ledamöter.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarANDERS BORGErik Nymansson(Finansdepartementet)