Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Skyddslag (2010:305) Förarbeten2010:305Prop. 2009/10:87, bet. 2009/10:FöU7, rskr. 2009/10:235.2014:516Prop. 2013/14:203, bet. 2013/14:JuU34, rskr. 2013/14:288.2016:668Prop. 2015/16:152, bet. 2015/16:UFöU4, rskr. 2015/16:257.2018:611Prop. 2017/18:102, bet. 2017/18:FöU17, rskr. 2017/18:280.Utkom från trycket den 11 maj 2010utfärdad den 29 april 2010.Kommentaren uppdaterad per 1 juli 2018 SFS 2018:611 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om skyddslagen (2010:305) dels att 30–32 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 30 a och 30 b §§, av följande lydelse. Av Maria Diamant: Riksdagen antog den 16 maj 2018 regeringens förslag till ändringar i skyddslagen (2010:305) (prop. 2017/18:102, 2017/18:FöU17, rskr 2017/18:280). Ändringarna innebär bl.a. att straffen för obehöriga som tar sig in till skyddsobjekt skärps. Brottet "obehörigt tillträde till skyddsobjekt" delas upp i två svårhetsgrader. För brott av normalgraden ska inte längre böter ingå i straffskalan och straffet höjs från högst ett till högst två års fängelse. För mindre allvarliga brott ska böter eller fängelse i högst sex månader kunna dömas ut. Dessutom tas den så kallade subsidiaritetsregeln om olaga intrång i skyddslagen bort. Det innebär att brottsbalkens bestämmelser inte längre har företräde framför skyddslagen.Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2018.   Lagens syfte och skyddsändamål 1 §1 §Denna lag innehåller bestämmelser om vissa åtgärder till förstärkt skydd för byggnader, andra anläggningar, områden och andra objekt motsabotage,terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,spioneri samt röjande i andra fall av hemliga uppgifter som rör totalförsvaret, ochgrovt rån. 2 §2 §Lagen innehåller också bestämmelser om skydd för allmänheten mot skada som kan uppkomma till följd av militär verksamhet.Skyddsobjekt3 §3 §För att tillgodose behovet av skydd enligt 1 eller 2 § kan det beslutas att något ska vara skyddsobjekt. 4 §4 § Följande byggnader, andra anläggningar och områden kan beslutas vara skyddsobjektstatschefens och tronföljarens residens och bostäder samt statsministerns bostäder,byggnader, andra anläggningar och områden som staten har äganderätt eller nyttjanderätt till och som disponeras av riksdagen eller riksdagsförvaltningen,byggnader och andra anläggningar som staten, en kommun eller ett landsting har äganderätt eller nyttjanderätt till och som används eller är avsedda för att leda eller styra statlig eller kommunal verksamhet, byggnader, andra anläggningar och områden som används eller är avsedda för ledning av räddningstjänsten eller totalförsvarets civila delar i övrigt eller för fredstida krishantering, energiförsörjning, vattenförsörjning, elektroniska kommunikationer, transporter eller försvarsindustriella ändamål, ochbyggnader, andra anläggningar och områden som används eller är avsedda för verksamhet som innefattar upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, verksamhet inom kriminalvården eller Sveriges försörjning med sedlar och mynt. 5 §5 § Följande byggnader, andra anläggningar och områden eller objekt kan också beslutas vara skyddsobjektbyggnader, andra anläggningar och områden som staten har äganderätt eller nyttjanderätt till och som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, samt militära fartyg och luftfartyg,områden där Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt tillfälligt bedriver övningar, prov eller försök eller där oförutsedda följder av sådan verksamhet kan inträffa,områden där Försvarsmakten har satts in för att hindra en kränkning av Sveriges territorium eller för att möta ett väpnat angrepp mot landet, områden där en främmande stats militära styrka inom ramen för internationellt samarbete tillfälligt bedriver övningar här i landet i samband med utbildning för fredsfrämjande verksamhet eller för annat militärt ändamål,områden där ett Natohögkvarter eller en främmande stats militära styrka bedriver militär verksamhet inom ramen för samförståndsavtalet den 4 september 2014 mellan Sverige och Nato om värdlandsstöd, ochvattenområden av särskild betydelse för det militära försvaret. Lag (2016:668). 6 §6 §Andra byggnader, anläggningar och områden än sådana som nämns i 4 och 5 §§ kan beslutas vara skyddsobjekt, om de är av betydelse för totalförsvaret och Sverige befinner sig i krig eller krigsfara eller det råder andra utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig.Under samma förhållanden kan lok och järnvägsvagnar beslutas vara skyddsobjekt.Innebörden av ett beslut om skyddsobjekt7 §7 §Ett beslut om skyddsobjekt innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet. Genom särskilt beslut kan tillträdesförbudet förenas med ett förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar av eller inom skyddsobjektet. Om det räcker för att tillgodose skyddsbehovet, kan tillträdesförbudet ersättas av ett avbildningsförbud eller av ett förbud mot att bada, dyka, ankra eller fiska. 8 §8 §Om ett förbud som avses i 7 § omfattar ett område som anges i 5 § 2 eller 3, gäller förbudet också för en enskild person som äger eller annars nyttjar området.Bevakning av skyddsobjekt 9 §9 §För bevakning av ett skyddsobjekt får polismän, militär personal eller annan särskilt utsedd personal anlitas.Den som bevakar ett skyddsobjekt och som inte är polisman benämns skyddsvakt. 10 §10 §Den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt eller som uppehåller sig invid ett skyddsobjekt är skyldig att på begäran av den som bevakar skyddsobjektetuppge namn, födelsetid och hemvist,underkasta sig kroppsvisitation som inte avser undersökning av brev eller annan enskild handling, samtfinna sig i undersökning av fordon, fartyg och luftfartyg som har medförts till platsen.11 §11 §Den som bevakar ett skyddsobjekt får besluta om kroppsvisitation och undersökning av fordon, fartyg och luftfartyg, om det behövs för att bevakningsuppgiften ska kunna fullgöras eller för att söka efter föremål som kan tas i beslag enligt denna lag.12 §12 §Den som bevakar ett skyddsobjekt får om det behövs för att bevakningsuppgiften ska kunna fullgöras avvisa, avlägsna eller, om en sådan åtgärd inte är tillräcklig, tillfälligt omhänderta en person inom eller invid skyddsobjektet, om personenöverträder något förbud som gäller på grund av beslut enligt denna lag,vägrar att på begäran lämna uppgift om namn, födelsetid eller hemvist eller lämnar uppgift om detta som skäligen kan antas vara oriktig,vägrar att underkasta sig kroppsvisitation, ellervägrar att finna sig i undersökning av fordon, fartyg eller luftfartyg.13 §13 §En skyddsvakt har inom skyddsobjektet och i dess närhet samma befogenhet som en polisman att gripa den som det finns skäl att anhålla för spioneri, sabotage, terroristbrott, grovt rån eller förberedelse till ett sådant brott samt att ta i beslag föremål som personen för med sig. Detta gäller också om den misstänkte är på flykt från skyddsobjektet.14 §14 §Den som bevakar ett skyddsobjekt får ta föremål i beslag, som skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brott mot denna lag eller vara förverkade.15 §15 §Kroppsvisitation får inte göras mer ingående än vad ändamålet med åtgärden kräver.Kroppsvisitation, som är av mer väsentlig omfattning, ska om möjligt genomföras inomhus i ett avskilt rum och i ett vittnes närvaro.Kroppsvisitation av en enskild får inte utan synnerliga skäl genomföras eller bevittnas av andra personer än personer av samma kön som den som ska visiteras, läkare eller legitimerade sjuksköterskor. En ytlig kroppsvisitation som bedöms nödvändig av säkerhetsskäl och som endast avser sökande efter vapen eller andra farliga föremål får dock genomföras på annat sätt.16 §16 §Över kroppsvisitationer, tillfälliga omhändertaganden, gripanden och beslag ska det föras protokoll som anger skälen för åtgärden och vad som förekommit då åtgärden vidtogs.17 §17 §Ett tillfälligt omhändertagande, gripande eller beslag som har gjorts av en skyddsvakt ska genast anmälas till en polisman. Beslagtagen egendom ska överlämnas till polismannen. Den som tagit emot anmälan ska genast pröva om åtgärden ska bestå.Ett tillfälligt omhändertagande ska upphöra så snart ändamålet med åtgärden har förlorat sin betydelse, dock senast sex timmar efter omhändertagandet.En polisman som tar befattning med tillfälliga omhändertaganden som gjorts med stöd av denna lag ska tillämpa bestämmelserna i 15–17 §§ polislagen (1984:387).Beslut om skyddsobjekt18 §18 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta i frågor om skyddsobjekt. Ett sådant beslut får inte göras mer ingripande eller omfattande än vad som behövs för att tillgodose skyddsbehovet.Så långt det är möjligt ska tillses att ett beslut inte kommer att medföra skada eller annan olägenhet för andra allmänna eller enskilda intressen. Fråga om rätt för rörelseidkare på område, som blev avspärrat på grund av kriget, att av kronan få ersättning för därigenom liden förlust H 1945: 231; 1953: 42.19 §19 §Byggnader, andra anläggningar och områden som anges i 4 § 2 får beslutas vara skyddsobjekt efter medgivande av riksdagens talman.Byggnader, andra anläggningar, områden eller objekt som anges i 4 § 4 eller 5 eller som anges i 6 § får inte beslutas vara skyddsobjekt utan medgivande av ägaren, om denne är någon annan än staten. Vad som föreskrivs om ägaren gäller också den som nyttjar byggnaden, anläggningen, området eller objektet.I övriga fall ska ett beslut om skyddsobjekt om möjligt föregås av samråd med den som äger eller nyttjar byggnaden, anläggningen eller området.20 §20 §Ett beslut om skyddsobjekt ska gälla tills vidare eller under en viss angiven tid.Ett beslut om skyddsobjekt enligt 4 § 4 eller 5 ska dock gälla för en viss tid, längst fem år. Om det är uppenbart att de förhållanden som utgör grund för beslutet om skyddsobjekt kommer att bestå under längre tid, kan beslutet ges längre giltighetstid eller förordnas att gälla tills vidare.21 §21 § I ett beslut om skyddsobjekt får det förordnas att beslutet ska gälla även om det inte har vunnit laga kraft.22 §22 §Den som äger eller nyttjar ett skyddsobjekt ansvarar för att objektet bevakas och för att upplysning om beslutet om skyddsobjekt lämnas genom tydlig skyltning eller på annat sätt. I ett beslut om skyddsobjekt ska det anges vem som har ansvaret för de skyldigheter som framgår av första stycket.23 §23 §Ett beslut om skyddsobjekt får upphävas eller ändras om förutsättningarna för beslutet har ändrats.24 §24 §Den som äger eller nyttjar ett skyddsobjekt ska underrätta den myndighet som har beslutat om skyddsobjektet, om förutsättningarna för beslutet har ändrats väsentligt.24 a §24 a §I lagen (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder finns bestämmelser som gäller i stället för det som anges i 18 § första stycket om beslut om skyddsobjekt och i 22 § om ansvar för bevakning av skyddsobjekt och upplysning om beslut om skyddsobjekt. Lag (2014:516). Skyddsvakter25 §25 §Den kan bli skyddsvakt, som efter prövning är godkänd med hänsyn till laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämpligheten i övrigt för uppgiften som skyddsvakt. Frågor om godkännande av skyddsvakt prövas av den myndighet som regeringen bestämmer. 26 §26 §Ett godkännande som skyddsvakt ska gälla för en bestämd tid, längst fem år, och ska avse anställning eller uppdrag hos viss arbets- eller uppdragsgivare eller tjänstgöring vid vissa skyddsobjekt.27 §27 §Ett godkännande som skyddsvakt ska återkallas omen skyddsvakt inte längre uppfyller de villkor för godkännandet som anges i 25 §, ellerdet annars finns någon särskild anledning för återkallelse. Den myndighet som har meddelat godkännandet beslutar om återkallelse.Ett beslut om återkallelse av ett godkännande ska gälla tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande, om det kan antas att godkännandet kommer att slutligt återkallas.28 §28 §Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte annat förordnas.Tystnadsplikt29 §29 §Den som är eller har varit skyddsvakt får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon på grund av ett uppdrag enligt denna lag fått veta om en enskilds personliga förhållanden eller förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller annars för Sveriges säkerhet. I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ang. straff för brott mot tystnadsplikt se BrB 20:3.Ansvar30 §30 §Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud som avses i 7 § första stycket döms för obehörigt tillträde till skyddsobjekt till fängelse i högst två år. Detsamma ska gälla den som olovligen stannar kvar inom skyddsobjektet.Om brottet är ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2018:611). Denna § kan inte tillämpas om fotografering eller annan avbildning av skyddsobjektet har skett i syfte att bilderna ska publiceras H 2015: 298.30 a §30 a § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar som avses i 7 § andra eller tredje stycket döms för olovlig avbildning av skyddsobjekt till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (2018:611). 30 b §30 b §Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud mot att bada, dyka, ankra eller fiska som avses i 7 § tredje stycket döms för olovlig vattenaktivitet inom skyddsobjekt till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (2018:611). 31 §31 §Den som lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter för att få tillträde till ett skyddsobjekt döms för lämnande av osann uppgift vid skyddsobjekt till böter eller fängelse i högst sex månader, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken. Lag (2018:611). Förverkande32 §32 §Avbildningar, beskrivningar och mätuppgifter som har kommit till genom brott enligt denna lag ska förklaras förverkade.Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som har varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.I 36 kap. 5 och 5 b §§ brottsbalken finns bestämmelser om hos vem förverkande får ske och om särskild rätt till förverkad egendom. Lag (2018:611). Överklagande33 §33 §En förvaltningsmyndighets beslut om en byggnad, en anläggning, ett område eller ett objekt ska kunna vara skyddsobjekt eller om godkännande eller återkallelse av godkännande som skyddsvakt får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Ett beslut om skyddsobjekt får endast överklagas av den som helt eller delvis äger eller nyttjar objektet.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2010:305 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2010, då lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. ska upphöra att gälla. Den gamla lagens föreskrifter i 23–32 §§ och 36 § samt 37 § i fråga om straffansvar för den som lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter för att få tillträde till ett militärt skyddsområde eller tillstånd att uppehålla sig inom ett sådant område, gäller dock till och med d. 31 dec. 2011.2. Den som har tjänstgjort som skyddsområdesvakt före ikraftträdandet får även fortsättningsvis inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon på grund av uppdraget enligt den lagen fått veta om en enskilds personliga förhållanden eller förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller annars för Sveriges säkerhet.3. Byggnader, andra anläggningar och områden samt militära fartyg och luftfartyg som förklarats som skyddsobjekt före ikraftträdandet ska även fortsättningsvis anses vara skyddsobjekt, dock längst till utgången av 2014. Den gamla lagen gäller för dessa skyddsobjekt.4. Överklaganden som avser beslut som meddelats före ikraftträdandet men ännu inte avgjorts prövas enligt den gamla lagen.5. Den som enligt den gamla lagen har godkänts som skyddsvakt anses godkänd även enligt den nya lagen. 2014:516 Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2014. 2016:668 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2016. 2018:611 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018. Skyddsförordning (2010:523) – F (1958:272) om tjänstekort.