Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. ska ha följande lydelse.

2 §

Är Sverige i krig, gäller lagen även för
  • 1. alla som, utöver det som sägs i 1 §, är tjänstgöringsskyldiga i Försvarsmakten,
  • 2. polismän som utan att vara tjänstgöringsskyldiga i Försvarsmakten är skyldiga att delta i Sveriges försvar,
  • 3. skyddsvakter som förordnats med stöd av skyddslagen (2010:305),
  • 4. alla som annars vistas vid avdelningar av Försvarsmakten, när avdelningarna är i fält eller verkar under liknande förhållanden, och
  • 5. medlemmar av den organiserade motståndsrörelsen.

SFS 2010:307

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller dock för skyddsområdesvakter till och med den 31 december 2011.
På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)
Prop. 2009/10:87, bet. 2009/10:FöU7, rskr. 2009/10:235.