Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Skyddsförordning (2010:523)

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till skyddslagen (2010:305).

Beslut om skyddsobjekt

2 §

Försvarsmakten får besluta enligt 18 § skyddslagen (2010:305) i frågor om skyddsobjekt som gäller
  • 1. sådana byggnader, andra anläggningar och områden som anges i 5 § 1 skyddslagen och som disponeras huvudsakligen av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt,
  • 2. militära fartyg och luftfartyg som anges i 5 § 1 skyddslagen,
  • 3. områden som avses i 5 § 2 och 3 skyddslagen om beslutet inte avser längre tid än tre dygn,
  • 4. områden som avses i 5 § 4–6 skyddslagen, och
  • 5. objekt som avses i 6 § andra stycket skyddslagen.
SFS 2016:671

3 §

I andra fall än de som framgår av 2 §, beslutar länsstyrelsen i det län där byggnaden, anläggningen eller området finns om skyddsobjekt. Detta gäller dock inte riksdagens eller regeringens byggnader, anläggningar eller områden.

4 §

När byggnader, andra anläggningar och områden nyttjas både av myndigheter som bedriver militär verksamhet och av myndigheter som bedriver civil verksamhet, ska samråd ske med Försvarsmakten.
I andra fall ska ett beslut om skyddsobjekt föregås av samråd med berörda statliga myndigheter om det finns behov av det.

5 §

Den myndighet som beslutat om ett skyddsobjekt ska vid behov underrätta berörda statliga och kommunala myndigheter om beslutet.
Länsstyrelsen ska underrätta Försvarsmakten om de beslut enligt 7 § andra eller tredje stycketskyddslagen (2010:305) som avser skyddsobjektets utsida och lämna upplysningar om vilka uppgifter om skyddsobjektet som har legat till grund för beslutet. SFS 2016:322

Godkännande av skyddsvakt

6 §

Den som utses till skyddsvakt ska vara godkänd av länsstyrelsen i det län där han eller hon är bosatt.
Den som inom Försvarsmakten utses till skyddsvakt och som tillhör myndighetens personal ska dock i stället vara godkänd av Försvarsmakten.

7 §

Vid länsstyrelsens och Försvarsmaktens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som avses i 21 § 2 säkerhetsskyddslagen (1996:627) inhämtas.
Vid prövningen ska 19, 24–26 och 28 §§ säkerhetsskyddslagen och 29, 31–33 och 43 §§ säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) tillämpas.
Andra stycket gäller inte när länsstyrelsen inhämtar uppgifter ur belastningsregistret och misstankeregistret genom direktåtkomst enligt 20 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister eller 7 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister.

8 §

Om en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet redan har prövats enligt lagen (1974:191) om bevakningsföretag eller säkerhetsskyddslagen (1996:627), får länsstyrelsen eller Försvarsmakten vid godkännandeprövningen låta bli att inhämta de uppgifter som anges i 7 §, om det står klart att någon ytterligare kontroll inte behövs.

9 §

Länsstyrelsen ska ta ut avgift för prövning av ansökan om godkännande av skyddsvakt.
I fråga om ansökningsavgiftens storlek och förfarandet när avgifter tas ut gäller 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), och avgiftsklass 2 tillämpas.

Återkallelse av godkännande som skyddsvakt

10 §

Återkallas ett godkännande som skyddsvakt, ska beviset om godkännandet omedelbart överlämnas till den myndighet som utfärdat detta. Detsamma gäller om ett godkännande återkallas i avvaktan på ett slutligt avgörande.

Övriga bestämmelser i fråga om skyddsvakt

11 §

En skyddsvakt ska bära klädsel eller tjänstetecken som gör att det klart framgår att personen tjänstgör som skyddsvakt. En skyddsvakt ska under tjänstgöring medföra bevis om godkännande.

12 §

En skyddsvakt är skyldig att lyda en polismans order i fråga om åtgärder som anges i 17 § skyddslagen (2010:305).

Utmärkning av vattenområden

13 §

Vattenområden som anges i 5 § 6 skyddslagen (2010:305) och som har beslutats vara skyddsobjekt ska utmärkas på allmänna kartor och på sjökort av lämplig skala. Försvarsmakten ska verka för att uppgifter om sådana områden, i nödvändig omfattning, förs in även på andra kartor och sjökort.
Försvarsmakten ska underrätta Lantmäteriet och Sjöfartsverket när ett vattenområde har beslutats vara skyddsobjekt med stöd av skyddslagen. SFS 2016:671

Rätt att meddela föreskrifter

14 §

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om verkställigheten av skyddslagen (2010:305) i fråga om
  • 1. utbildning och utrustning av skyddsvakter samt utformning av bevis om godkännande beträffande Försvarsmaktens personal,
  • 2. bevakningen av skyddsobjekt som disponeras huvudsakligen av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, skyddsobjekt som är militära fartyg och luftfartyg samt skyddsobjekt enligt 5 § 2–6 skyddslagen, och
  • 3. utformningen av skyltar.
Innan Försvarsmakten meddelar föreskrifter enligt första stycket 3 ska Polismyndigheten och Säkerhetspolisen höras. SFS 2016:671

15 §

Polismyndigheten får, efter att ha hört Säkerhetspolisen, meddela föreskrifter om verkställigheten av skyddslagen (2010:305) i fråga om
  • 1. utbildning och utrustning av skyddsvakter samt utformning av bevis om godkännande beträffande skyddsvakter som inte tillhör Försvarsmaktens personal, och
  • 2. bevakningen av andra skyddsobjekt än sådana som anges i 14 § första stycket 2.
SFS 2014:1228

SFS 2010:523

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1990:1334) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. Den upphävda förordningens föreskrifter i frågor om militära skyddsområden i 9–16 §§, 18 § och i bilagan till den upphävda förordningen gäller dock till och med den 31 december 2011.

SFS 2014:1228

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

SFS 2016:322

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

SFS 2016:671

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

SFS 2018:666

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.