Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga;

Regeringen föreskriver att 11 kap. 11 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga ska ha följande lydelse.

11 kap.

11 kap. 11 §

1 I fråga om grupplivförsäkring ska befogenhet som enligt 30, 38 och 41 §§ TGL-S tillkommer arbetsgivaren utövas av Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd. Övriga befogenheter som enligt TGL-S eller 10 kap. denna förordning tillkommer arbetsgivaren ska utövas av Statens tjänstepensionsverk.

SFS 2010:552

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)
Senaste lydelse 2000:61.