Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

dels att 3 kap. 1, 5–6 a §§, 4 kap. 1, 3 och 4 §§, 9 kap. 1 § samt rubriken närmast före 3 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 4 kap. 10 §, samt närmast före 4 kap. 10 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

Skatteverket

3 kap. 1 §

1 Skatteverket ska före den 15 januari varje år lämna uppgifter till Totalförsvarets pliktverk om varje svensk medborgare som är folkbokförd i landet och som under året fyller 17 år.

3 kap. 5 §

2 Den eller de nämnder i ett landsting eller i en kommun som ansvarar för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt chefsöverläkare vid en vårdinrättning där vård meddelas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, ska lämna uppgifter om varje svensk medborgare som under året fyller 17 år och som den 15 mars
 • 1. erhöll insats enligt 9 § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller
 • 2. var intagen på vårdinrättning med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård.
Uppgifterna ska lämnas till Totalförsvarets pliktverk före den 1 april varje år.

3 kap. 6 §

3 Statens institutionsstyrelse ska lämna uppgifter om varje svensk medborgare som under året fyller 17 år och som
 • 1. med stöd av 3 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga den 15 mars var intagen vid ett hem som avses i 12 § den lagen, eller
 • 2. med stöd av 32 kap. 5 § brottsbalken har dömts till sluten ungdomsvård och som den 15 mars var intagen vid ett sådant hem som avses i 1.
Uppgifterna ska lämnas till Totalförsvarets pliktverk före den 1 april varje år.

3 kap. 6 a §

4 Försäkringskassan ska lämna uppgifter om varje totalförsvarspliktig som har sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Försäkringskassan ska även lämna uppgifter om varje svensk medborgare som under året fyller 17 år och som
 • 1. har assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning,
 • 2. det betalas vårdbidrag för enligt lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag, eller
 • 3. det betalas bidrag för enligt förordningen (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder.
Uppgifterna ska lämnas till Totalförsvarets pliktverk före den 1 april varje år.

4 kap.

4 kap. 1 §

5 Om regeringen i enlighet med 1 kap. 3 a § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt har beslutat att totalförsvarspliktiga ska vara skyldiga att genomgå mönstring, ska Totalförsvarets pliktverk kalla de totalförsvarspliktiga svenska medborgare till mönstring som bedöms ha förutsättningar för att skrivas in enligt 3 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt och som i övrigt kan antas komma i fråga för sådan inskrivning.
Kallelse till mönstring ska ske senast det kalenderår den totalförsvarspliktige fyller 19 år, om han eller hon inte vistas utomlands eller det finns andra särskilda skäl att inte kalla honom eller henne.

4 kap. 3 §

För varje totalförsvarspliktig som har skrivits in i utbildningsreserven ska det antecknas
 • 1. i vilken befattningsgrupp han eller hon är placerad, och
 • 2. om han eller hon har rätt att vara vapenfri.

4 kap. 4 §

Den som är medborgare även i en annan stat och inte är bosatt här får skrivas in för värnplikt, civilplikt med längre grundutbildning än 60 dagar eller i utbildningsreserven endast om han eller hon begär det.
Försvarsmakten

4 kap. 10 §

Försvarsmakten ska lämna uppgifter till Totalförsvarets pliktverk om varje svensk medborgare som under året har genomgått militär utbildning eller tjänstgjort inom Försvarsmakten.
Uppgifterna ska lämnas fortlöpande till Totalförsvarets pliktverk.

9 kap.

9 kap. 1 §

6 Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt får meddelas, i fråga om
 • 1. uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 14 § denna förordning, av Socialstyrelsen efter hörande av Totalförsvarets pliktverk,
 • 2. grundutbildningens och repetitionsutbildningens längd och genomförande, av Försvarsmakten i fråga om värnplikt och sådan civilplikt som ska fullgöras hos Försvarsmakten,
 • 3. grundutbildningens och repetitionsutbildningens längd och genomförande, av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter hörande av Socialstyrelsen samt de centrala myndigheter som anges i 4 kap. 5 § denna förordning i fråga om civilplikt som ska fullgöras i det civila försvaret,
 • 4. krigsplacering av totalförsvarspliktiga som ska fullgöra värnplikt och civilplikt hos Försvarsmakten av denna,
 • 5. krigsplacering av totalförsvarspliktiga som ska fullgöra civilplikt i det civila försvaret, av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter hörande av Socialstyrelsen samt de centrala myndigheter som anges i 4 kap. 5 § denna förordning,
 • 6. hämtning, av Totalförsvarets pliktverk efter hörande av Rikspolisstyrelsen, och
 • 7. upplysningsskyldighet enligt 6 kap. 5 § lagen om totalförsvarsplikt, av Arbetsförmedlingen, och
 • 8. övriga bestämmelser, av Totalförsvarets pliktverk.

SFS 2010:586

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)
Senaste lydelse 2006:1272.
Senaste lydelse 2006:1272.
Senaste lydelse 2006:1272.
Senaste lydelse 2006:1272.
Senaste lydelse 2006:959.
Senaste lydelse 2008:1090.