Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning);

Regeringen föreskriver att 3 och 28 §§ förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning) ska ha följande lydelse.

3 §

1 Försvarsmakten ska
  • 1. upptäcka och avvisa kränkningar av svenskt territorium och i samarbete med civila myndigheter ingripa vid andra överträdelser av tillträdesförordningen (1992:118),
  • 2. skydda svenska fartyg och luftfartyg inom svenskt territorium samt på eller över fritt hav,
  • 3. medverka vid tillsynen av sådana vattenområden som anges i 5 § 5 skyddslagen (2010:305) och som har beslutats vara skyddsobjekt enligt samma lag,
  • 4. medverka vid kontroll av sjöfarten och luftfarten inom svenskt territorium,
  • 5. medverka vid tillsynen av utländskt fiske inom svenskt territorium och Sveriges ekonomiska zon, och
  • 6. i övrigt vid behov biträda civila myndigheter vid ingripanden mot fartyg eller luftfartyg i den utsträckning som anges i denna förordning.

28 §

2 Om ett svenskt eller utländskt handelsfartyg misstänks ha brutit mot sjötrafikförordningen (1986:300) eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen eller om ett utländskt handelsfartyg har överträtt skyddslagen (2010:305), ska fartygets befälhavare eller annan som svarar för fartygets framförande upplysas om gällande bestämmelser. Förhållandet ska anmälas till närmaste polismyndighet. På begäran av polismyndigheten lämnas biträde vid prejning, visitering och andra åtgärder som polismyndigheten får vidta, om Försvarsmaktens verksamhet inte hindrar det.

SFS 2010:648

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. För sådana militära skyddsområden som avses i punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till skyddslagen (2010:305) gäller 3 och 28 §§ i sin äldre lydelse.
På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)
Senaste lydelse 1992:1152.
Senaste lydelse 1990:1336.