Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal;

Regeringen föreskriver att 2 kap. 2 § förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 2 §

1 Den militära personalen består av följande grupper.
Försvarsmakten får meddela föreskrifter i fråga om undergrupper till grupperna yrkesofficerare och reservofficerare.
Grupp
Omfattar
- - -  
- - -  
10. Tjänstepliktig personal 
Personal som antingen såsom civila tjänstemän vid Försvarsmakteneller annars utan att tillhöra någon av grupperna 1–9 har tagits i anspråk för tjänstgöring i Försvarsmaktens krigsorganisation. 
11. Personal i Försvarsmaktens internationella militära insatser 
Personal som tjänstgör i internationella militära insatser. 

SFS 2010:652

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)
Senaste lydelse 2010:589.