Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i tillträdesförordningen (1992:118);

Regeringen föreskriver att 4 § tillträdesförordningen (1992:118) ska ha följande lydelse.

4 §

1 Tillstånd för tillträde till svenskt territorium krävs för utländska statsfartyg och statsluftfartyg i andra fall än som sägs i 3 § samt för utländska militära fordon.
Tillstånd behövs dock inte för statsfartyg och statsluftfartyg som är i nöd eller som används av ett utländskt statsöverhuvud vid besök i Sverige.
Tillstånd behövs inte heller för andra utländska statsfartyg än örlogsfartyg eller andra utländska statsluftfartyg än militära stridsflygplan som används av utländska tjänstemän som på svenskt territorium utför
  • 1. polisuppgifter med stöd av 4 eller 5 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete, eller
  • 2. tulluppgifter med stöd av 3 kap. 1 eller 2 § lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete.
Föreskrifter om skyldighet att samråda med eller underrätta Försvarsmakten i fall som avses i tredje stycket finns i 2 kap. 1 § förordningen (2010:705) om internationellt polisiärt samarbete och i 4 § förordningen (2000:1222) om internationellt tullsamarbete.

SFS 2010:707

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.
På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)
Senaste lydelse 2005:54.