Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:723 Utkom från trycket den 30 juni 2010Lag om ändring i förfogandelagen (1978:262);utfärdad den 17 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331. föreskrivs att 5 § förfogandelagen (1978:262) ska ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 2001:268. Genom förfogande kanfastighet tagas i anspråk med nyttjanderätt och annan egendom tagas i anspråk med äganderätt eller nyttjanderätt,nyttjanderätt, servitut eller liknande rätt till egendom upphävas eller begränsas och nyttjanderätt i andra hand tillskapas,ägare eller innehavare av fastighet, gruva, byggnad, industrianläggning eller annan anläggning eller av transportmedel, arbetsmaskin eller liknande åläggas att utöva verksamhet för eller på annat sätt medverka till framställning av egendom för statens eller annans räkning,ägare eller innehavare av lageranläggning åläggas att förvara egendom,ägare eller innehavare av transportmedel åläggas att ombesörja transporter,viss person åläggas tillfällig uppgift för försvarsmakten som vägvisare, budbärare, arbetsmanskap eller sjukvårdspersonal.Radiosändare eller sändarutrustning får inte tas i anspråk om den stadigvarande utnyttjas för tillståndspliktiga ljudradio- eller tv-sändningar enligt radio- och tv-lagen (2010:696). Detsamma gäller anläggning för trådsändning som sådana sändningar vidaresänds i.Ägare eller innehavare av egendom som omfattas av förfogande får icke överlåta, förbruka, skada, gömma undan eller föra bort egendomen.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)