Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap;

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

9 §

1 Varje myndighet ska i syfte att stärka sin egen och samhällets krisberedskap årligen analysera om det finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom området.
Vid denna analys ska myndigheten särskilt beakta
  • 1. situationer som uppstår hastigt, oväntat och utan förvarning, eller en situation där det finns ett hot eller en risk att ett sådant läge kan komma att uppstå,
  • 2. situationer som kräver brådskande beslut och samverkan med andra aktörer,
  • 3. att de mest nödvändiga funktionerna kan upprätthållas i samhällsviktig verksamhet, och
  • 4. förmågan att hantera mycket allvarliga situationer inom myndighetens ansvarsområde.
Myndigheten ska värdera och sammanställa resultatet av arbetet i en risk- och sårbarhetsanalys. De myndigheter som har ett särskilt ansvar för krisberedskapen enligt 11 § och de myndigheter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar i enskilda fall, ska lämna en redovisning baserad på analysen till Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Redovisningen ska innefatta vilka åtgärder som planeras och en bedömning av behovet av ytterligare åtgärder.

SFS 2010:1074

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)
Senaste lydelse 2008:1003.
Senaste lydelse 2010:154. Ändringen innebär att ordet "Tullverket" tagits bort från samverkansområdet Ekonomisk säkerhet.