Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret ska ha följande lydelse.

4 §

2 I fråga om familjebidrag och dagpenning tillämpas bestämmelserna om ändring och omprövning samt om överklagande i 113 kap. 2–20 och 21 §§ socialförsäkringsbalken.
Beträffande familjebidrag tillämpas dessutom följande bestämmelser i socialförsäkringsbalken:
  • – 107 kap. 12 § om preskription,
  • – 108 kap. 2, 11 och 22 §§ om återbetalningsskyldighet,
  • – 108 kap. 15, 16, 19 och 21 §§ om ränta,
  • – 110 kap. 13 § och 31 § första stycket samt 115 kap. 4 § om skyldighet att lämna uppgifter,
  • – 110 kap. 14 § 1 och 2 om utredningsåtgärder,
  • – 110 kap. 52 § första stycket 2 och andra stycket samt 53 § om indragning eller nedsättning av ersättning,
  • – 112 kap. 2 och 3 §§ samt 108 kap. 10 § om interimistiska beslut.

SFS 2010:1251

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.
Senaste lydelse 2007:201.