Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt;

Regeringen föreskriver att 3 kap. 1, 3, 5–11 och 14–16 §§, 4 kap. 1, 2, 5, 6, 9 och 10 §§, 7 kap. 4–6 §§, 9 kap. 1 § samt rubriken närmast före 3 kap. 16 § förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 kap. 1 §

1 Skatteverket ska före den 15 januari varje år lämna uppgifter till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet om varje svensk medborgare som är folkbokförd i landet och som under året fyller 17 år.

3 kap. 3 §

2 Skatteverket ska underrätta Totalförsvarets rekryteringsmyndighet om de ändringar i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet som är av betydelse för inskrivning eller redovisning av dem som är skyldiga att mönstra eller som skrivits in för värnplikt eller civilplikt eller i utbildningsreserven.

3 kap. 5 §

3 Den eller de nämnder i ett landsting eller i en kommun som ansvarar för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt chefsöverläkare vid en vårdinrättning där vård meddelas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, ska lämna uppgifter om varje svensk medborgare som under året fyller 17 år och som den 15 mars
 • 1. erhöll insats enligt 9 § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller
 • 2. var intagen på vårdinrättning med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård.
Uppgifterna ska lämnas till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet före den 1 april varje år.

3 kap. 6 §

4 Statens institutionsstyrelse ska lämna uppgifter om varje svensk medborgare som under året fyller 17 år och som
 • 1. med stöd av 3 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga den 15 mars var intagen vid ett hem som avses i 12 § den lagen, eller
 • 2. med stöd av 32 kap. 5 § brottsbalken har dömts till sluten ungdomsvård och som den 15 mars var intagen vid ett sådant hem som avses i 1.
Uppgifterna ska lämnas till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet före den 1 april varje år.

3 kap. 6 a §

5 Försäkringskassan ska lämna uppgifter om varje totalförsvarspliktig som har sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt 32–37 kap. socialförsäkringsbalken.
Försäkringskassan ska även lämna uppgifter om varje svensk medborgare som under året fyller 17 år och som
 • 1. har assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,
 • 2. det betalas vårdbidrag för enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken, eller
 • 3. det betalas bidrag för enligt 52 kap. socialförsäkringsbalken.
Uppgifterna ska lämnas till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet före den 1 april varje år.

3 kap. 7 §

6 Bestämmelser om skyldighet för Kriminalvården att till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna uppgifter finns i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården.

3 kap. 8 §

Socialstyrelsen och Statens jordbruksverk ska på begäran av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna uppgifter om totalförsvarspliktigas examina och legitimationer.

3 kap. 9 §

7 Statens skolverk, Högskoleverket och rektorn för en utbildningsanstalt eller skola som drivs av staten, en kommun eller ett landsting eller en fristående skola som godkänts av Statens skolinspektion ska på begäran av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna uppgifter till myndigheten om totalförsvarspliktigas studieinriktning och behörighet för studier på ett nationellt program i gymnasieskolan.

3 kap. 10 §

8 Transportstyrelsen ska på begäran av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna uppgifter
 • 1. ur vägtrafikregistret,
 • 2. ur sjömansregistret om adresser till totalförsvarspliktiga samt om deras behörighet och tjänstgöring på fartyg, och
 • 3. om utfärdade certifikat inom luftfartens område.

3 kap. 11 §

Post- och telestyrelsen ska på begäran av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna uppgifter om utfärdade certifikat inom radioområdet.

3 kap. 14 §

Kommuner, landsting och vårdgivare som bedriver enskild verksamhet ska på begäran av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna de uppgifter om anställd hälso- och sjukvårdspersonal som behövs för myndighetens planeringsarbete.

3 kap. 14 a §

9 Kommuner, landsting och vårdgivare som bedriver enskild verksamhet ska på begäran av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna de uppgifter om totalförsvarspliktigas hälsotillstånd som behövs för att kontrollera de uppgifter som en totalförsvarspliktig har lämnat till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och som utgör underlag för beslut om kallelse till mönstring.

3 kap. 15 §

10 De organisatoriska enheter där grundutbildning genomförs för värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning än 60 dagar ska, senast då den totalförsvarspliktige rycker ut, lämna journalhandlingar som upprättats under utbildningen till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

3 kap. 16 §

11 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i samband med att en totalförsvarspliktig rycker in för värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning än 60 dagar lämna de journalhandlingar som upprättats vid mönstring eller särskild antagningsprövning enligt lagen (1994:1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning, till hälso- och sjukvårdspersonalen vid den organisatoriska enhet hos en myndighet, en kommun eller ett landsting där grundutbildningen ska genomföras.
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska vid samma tidpunkt lämna uppgifter om den totalförsvarspliktiges psykiska funktionsförmåga, fysiska arbetsförmåga, allmänna begåvning och hälsotillstånd till den befattningshavare på en sådan enhet som anges i första stycket som har till uppgift att utbilda den totalförsvarspliktige. Uppgifterna ska anges kortfattat.
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska vidare vid samma tidpunkt och till samma enheter som anges i första stycket lämna uppgift i form av fotografisk bild av den totalförsvarspliktige från det register som myndigheten för över sådana uppgifter. Sådan uppgift ska på begäran även lämnas till Rikspolisstyrelsen, polismyndighet, Ekobrottsmyndigheten, Försvarsmakten, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

4 kap.

4 kap. 1 §

12 Om regeringen i enlighet med 1 kap. 3 a § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt har beslutat att totalförsvarspliktiga ska vara skyldiga att genomgå mönstring, ska Totalförsvarets rekryteringsmyndighet kalla de totalförsvarspliktiga svenska medborgare till mönstring som bedöms ha förutsättningar för att skrivas in enligt 3 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt och som i övrigt kan antas komma i fråga för sådan inskrivning.
Kallelse till mönstring ska ske senast det kalenderår den totalförsvarspliktige fyller 19 år, om han eller hon inte vistas utomlands eller det finns andra särskilda skäl att inte kalla honom eller henne.

4 kap. 2 §

13 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska inför och vid mönstringen lämna de totalförsvarspliktiga råd och upplysningar om värnplikten, civilplikten och utbildningsreserven samt om rätten att vara vapenfri.

4 kap. 5 §

14 Av 2 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt följer att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, en kommun eller ett landsting får begära vissa uppgifter av totalförsvarspliktiga.
Skyldighet att lämna uppgifter till andra statliga myndigheter än Totalförsvarets rekryteringsmyndighet enligt 2 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt föreligger på begäran av länsstyrelserna, Rikspolisstyrelsen, Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen, Trafikverket, Transportstyrelsen, Statens jordbruksverk, Migrationsverket, Statens energimyndighet samt Affärsverket svenska kraftnät.

4 kap. 6 §

Den som vill få totalförsvarspliktiga inskrivna ska lämna Totalförsvarets rekryteringsmyndighet det underlag som behövs för inskrivningen.

4 kap. 9 §

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska underrätta en totalförsvarspliktig om innehållet i ett beslut varigenom han eller hon har krigsplacerats enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

4 kap. 10 §

15 Försvarsmakten ska lämna uppgifter till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet om varje svensk medborgare som under året har genomgått militär utbildning eller tjänstgjort inom Försvarsmakten.
Uppgifterna ska lämnas fortlöpande till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

7 kap.

7 kap. 4 §

16 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska anmäla brott som avses i 10 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt till åklagarkammaren i den ort där den som har uteblivit är folkbokförd och bifoga den utredning som finns i saken.

7 kap. 5 §

Den domstol som avgör ett mål om ansvar för brott som avses i 10 kap. 1–5 §§ lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska sända en kopia av domen eller beslutet till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, när avgörandet har vunnit laga kraft.

7 kap. 6 §

17 Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Affärsverket svenska kraftnät ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att den som tjänstgör med stöd av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt utsätts för ett uppträdande som kränker den totalförsvarspliktigas värdighet och som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning (trakasserier) eller ett uppträdande av sexuell natur som kränker den totalförsvarspliktigas värdighet (sexuella trakasserier).
Åtgärderna ska vidtas i samarbete med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Försvarshögskolan samt, då det bedöms lämpligt, i samråd med Diskrimineringsombudsmannen.

9 kap.

9 kap. 1 §

18 Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt får meddelas, i fråga om
 • 1. uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 14 § denna förordning, av Socialstyrelsen efter hörande av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet,
 • 2. grundutbildningens och repetitionsutbildningens längd och genomförande, av Försvarsmakten i fråga om värnplikt och sådan civilplikt som ska fullgöras hos Försvarsmakten,
 • 3. grundutbildningens och repetitionsutbildningens längd och genomförande, av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter hörande av Socialstyrelsen samt de centrala myndigheter som anges i 4 kap. 5 § denna förordning i fråga om civilplikt som ska fullgöras i det civila försvaret,
 • 4. krigsplacering av totalförsvarspliktiga som ska fullgöra värnplikt och civilplikt hos Försvarsmakten av denna,
 • 5. krigsplacering av totalförsvarspliktiga som ska fullgöra civilplikt i det civila försvaret, av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter hörande av Socialstyrelsen samt de centrala myndigheter som anges i 4 kap. 5 § denna förordning,
 • 6. hämtning, av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet efter hörande av Rikspolisstyrelsen,
 • 7. upplysningsskyldighet enligt 6 kap. 5 § lagen om totalförsvarsplikt, av Arbetsförmedlingen, och
 • 8. övriga bestämmelser, av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

SFS 2010:1473

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)
Senaste lydelse 2010:586.
Senaste lydelse 2003:889.
Senaste lydelse 2010:586.
Senaste lydelse 2010:586.
Senaste lydelse 2010:586.
Senaste lydelse 2005:1013.
Senaste lydelse 2006:1272.
Senaste lydelse 2008:1090.
Senaste lydelse 2006:1272.
Senaste lydelse 1998:1231.
Senaste lydelse 2007:1261.
Senaste lydelse 2010:586.
Senaste lydelse 2006:1272.
Senaste lydelse 2010:133.
Senaste lydelse 2010:586.
Senaste lydelse 2004:1286.
Senaste lydelse 2008:1090.
Senaste lydelse 2010:586.