Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga;

Regeringen föreskriver att 2 kap. 2 §, 3 kap. 11 §, 7 kap. 8 och 11 §§, 9 kap. 1 §, 10 kap. 9–11 §§, 11 kap. 2, 7, 8 och 10 §§, 12 kap. 1 § och 13 kap. 1 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 2 §

1 En totalförsvarspliktig som fullgör annan värnplikt eller civilplikt än som anges i 1 § har rätt till dagpenning med ett belopp per dag som från och med första tjänstgöringsdagen motsvarar 90 procent av den totalförsvarspliktiges sjukpenninggrundande inkomst enligt 25 och 26 kap. socialförsäkringsbalken, delad med 365. Om det för den totalförsvarspliktige inte har fastställts någon sjukpenninggrundande inkomst, bestäms dagpenningen till 90 procent av den sjukpenninggrundande inkomst som skulle ha fastställts för honom eller henne om föreskrifterna om fastställande av sådan inkomst hade varit tillämpliga på honom eller henne, delad med 365. Dagpenning ska alltid bestämmas till lägst 130 kronor.
Dagpenning betalas inte för de dagar då den totalförsvarspliktige uppbär föräldrapenningsförmån enligt socialförsäkringsbalken.
I fråga om återbetalning av dagpenning ska 108 kap. socialförsäkringsbalken gälla i tillämpliga delar.

3 kap.

3 kap. 11 §

Vid resa som en totalförsvarspliktig under värnplikt eller civilplikt ska företa i tjänsten tillämpas de bestämmelser om ersättning som gäller enligt 3 kap. 1–6 §§ allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA).

7 kap.

7 kap. 8 §

2 Familjepenning lämnas för följande närstående till en bidragsberättigad:
 • 1. egna barn under 18 år som varaktigt bor tillsammans med den bidragsberättigade,
 • 2. egna barn under 18 år som inte varaktigt bor tillsammans med den bidragsberättigade men som den bidragsberättigade enligt dom eller avtal är skyldig att betala underhållsbidrag för eller för vilka den bidragsskyldige är betalningsskyldig för underhållsstöd enligt 19 kap. socialförsäkringsbalken,
 • 3. andra barn än egna, som är under 18 år och varaktigt bor tillsammans med den bidragsberättigade och maken,
 • 4. en bidragsberättigads make som vårdar barn som avses i 1 eller 3,
 • 5. den bidragsberättigades make i annat fall än som avses i 4, om det finns synnerliga skäl för det,
 • 6. den bidragsberättigades frånskilda make, om den bidragsberättigade enligt dom eller avtal är skyldig att betala underhållsbidrag till den maken, eller
 • 7. den som utan att vara make till den bidragsberättigade vårdar den bidragsberättigades barn, om barnet är under 18 år och varaktigt bor tillsammans med den bidragsberättigade.

7 kap. 11 §

3 Familjepenning beräknas per månad till högst 2 175 kronor för barn och till högst 4 350 kronor för en annan person. Familjepenning för den som tar emot ersättning av den bidragsberättigade för vård av barn som avses i 8 § 7, eller för den som har rätt till underhållsbidrag, får dock inte överstiga ersättningens eller bidragets belopp per månad. Familjepenning för tid som den bidragsberättigade är betalningsskyldig för underhållsstöd enligt 19 kap. socialförsäkringsbalken får inte överstiga summan av fastställd återbetalningsskyldighet och den del av fastställt underhållsbidrag som överstiger underhållsstödets belopp.

9 kap.

9 kap. 1 §

4 Om en totalförsvarspliktig avlider under den tid då han eller hon har rätt till fri hälso- och sjukvård enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, betalas begravningshjälp till den avlidnes dödsbo med ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.
Kostnad som föranleds av militärbegravning och kostnad för transport av den avlidne till hemorten ersätts helt av staten. För transport till annan ort lämnas ersättning med högst det belopp som svarar mot transportkostnaden till hemorten.

10 kap.

10 kap. 9 §

5 Staten lämnar en riskgaranti, som är ett dödsfalls- och invaliditetskapital, för den som under grundutbildning eller repetitionsutbildning ådrar sig skada som omfattas av statligt personskadeskydd enligt socialförsäkringsbalken.

10 kap. 10 §

6 Vid fullständig invaliditet betalas ersättning enligt riskgarantin ut med tjugotvå prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Vid annan invaliditet betalas ersättning ut med det lägre belopp som svarar mot invaliditetsgraden.

10 kap. 11 §

7 Vid dödsfall betalas ersättning enligt riskgarantin ut med tjugotvå prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken till dödsboet, om den avlidne efterlämnar arvingar som nämns i 2 kap. 1 och 2 §§ ärvdabalken. Dessutom utbetalas tre prisbasbelopp till varje efterlevande barn som vid dödsfallet är under tjugoett år.
Har ersättning tidigare betalats ut som ersättning vid invaliditet, ska ersättningen till dödsboet minskas med motsvarande belopp.

11 kap.

11 kap. 2 §

8 Underlag för utbetalning av dagpenning lämnas av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet eller, efter överenskommelse med myndigheten, av statliga myndigheter, kommuner, landsting, bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser, registrerade trossamfund och organisatoriska delar av sådana samfund samt andra enskilda.

11 kap. 7 §

9 Skatteverket, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet eller, efter överenskommelse med myndigheten, statliga myndigheter, kommuner, landsting, bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser, registrerade trossamfund och organisatoriska delar av sådana samfund samt andra enskilda ska lämna de uppgifter som behövs för bedömning av rätten till familjebidrag till Försäkringskassan.

11 kap. 8 §

10 Familjebidrag betalas ut månadsvis till den totalförsvarspliktige. Familjebidrag som ska lämnas för del av månad betalas ut med ett belopp per dag som motsvarar en trettiondel av månadsbeloppet. Bidrag avrundas uppåt till helt krontal. Bidrag som understiger 100 kronor i månaden betalas inte ut.
Om underhållsstöd enligt 18 kap. socialförsäkringsbalken lämnas för barn för vilket familjepenning har beviljats, ska familjepenning som motsvarar fastställd betalningsskyldighet för stödet betalas för den bidragsberättigades räkning till Försäkringskassan.

11 kap. 10 §

Ekonomiskt stöd i form av bidrag enligt 8 kap. 3 § beslutas och betalas ut av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

12 kap.

12 kap. 1 §

11 I 4 § lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret finns bestämmelser om
 • 1. tillämpning av socialförsäkringsbalken i fråga om ändring och omprövning av beslut, och
 • 2. överklagande i fråga om dagpenning och familjebidrag.
I fråga om överklagande av beslut rörande statlig riskgaranti tillämpas 22 a § förvaltningslagen (1986:223) om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

13 kap.

13 kap. 1 §

12 Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av 8 kap. lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och denna förordning meddelas i fråga om
 • 1. bestämmande och utbetalning av dagpenning och familjebidrag av Försäkringskassan efter hörande av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
 • 2. hälso- och sjukvård samt tandvård av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet efter hörande av Socialstyrelsen, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
 • 3. bestämmande och utbetalning av dagersättning, utbildningspremie, högskoleprov, resor, förplägnad, inkvartering, beklädnadsersättning, ekonomiskt stöd, begravningshjälp och statlig riskgaranti, av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet efter hörande av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt i fråga om rehabilitering även efter hörande av Försäkringskassan.

SFS 2010:1474

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)
Senaste lydelse 2005:1071.
Senaste lydelse 1996:1041.
Senaste lydelse 2005:1071.
Senaste lydelse 2000:61.
Senaste lydelse 2002:509.
Senaste lydelse 2002:509.
Senaste lydelse 2002:509.
Senaste lydelse 1999:982.
Senaste lydelse 2004:967.
Senaste lydelse 2004:967.
Senaste lydelse 2002:509.
Senaste lydelse 2008:1013.