Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga;

Regeringen föreskriver att 3 och 5 §§ förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga ska ha följande lydelse.

3 §

1 De myndigheter, kommuner, landsting och bolag som anges i bilaga 1 respektive bilaga 2 till denna förordning får ha direktåtkomst till automatiserat register över totalförsvarspliktiga respektive får föra in uppgifter i registret och rätta dessa, i enlighet med vad som anges i bilagorna.
Behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga enligt första stycket får endast utföras om den är nödvändig för den egna verksamheten.
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska ställa de villkor för direktåtkomsten och registreringen av uppgifter som Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedömer vara nödvändiga för registrets säkerhet.

5 §

Med undantag från 3 § 3 personuppgiftsförordningen (1998:1191) gäller anmälningsskyldighet enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) för behandling av personuppgifter enligt lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga.
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i sin årsredovisning varje år till Försvarsdepartementet rapportera om användandet av registret och efterlevnaden av säkerhetskraven.

SFS 2010:1476

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)
Senaste lydelse 1999:987.