Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i officersförordningen (2007:1268);

Regeringen föreskriver att 13 och 15 §§ officersförordningen (2007:1268) ska ha följande lydelse.

13 §

Officersaspiranter och de som genomgår sådan annan motsvarande militär utbildning som avses i 9 § första stycket 2 har rätt till samma förmåner som tillkommer dem som genomgår grundutbildning som är längre än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om totalförvarsplikt. Förmånerna framgår av förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Bestämmelserna i 2 kap. 6–8 §§, 5 kap. 5 § och 10 kap. 9–11 §§ den förordningen ska dock inte gälla.
Dagersättningen ska dock alltid bestämmas till 140 kronor. Dagersättning ska inte ges för tid då föräldrapenningsförmån uppbärs enligt socialförsäkringsbalken.
Av 6 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd samt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. framgår att officersaspiranter och de som genomgår sådan annan motsvarande militär utbildning som avses i 9 § första stycket 2 har rätt till ersättning för personskada.

15 §

Den som efter att ha genomgått grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten har tjänstgjort som reservofficer under en tid av sammanlagt 12 månader får en premie som motsvarar två prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

SFS 2010:1733

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)