Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:215 Utkom från trycket den 22 mars 2011Förordning om ändring i förordningen (1982:517) om beredskapsersättning, beredskapslån och beredskapsgaranti;utfärdad den 10 mars 2011.Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1982:517) om beredskapsersättning, beredskapslån och beredskapsgarantiFörordningen omtryckt 1996:30. ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2008:1005. Ärenden om beredskapsersättning och beredskapslån prövas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.Ärenden om beredskapsgarantier prövas av Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer. För beredskapsgarantier gäller vad som föreskrivs om kreditgarantier i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)