Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:353 Utkom från trycket den 12 april 2011Förordning om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212);utfärdad den 31 mars 2011.Regeringen föreskriver att 8 kap. 5 § militärtrafikförordningen (2009:212) ska ha följande lydelse.8 kap.5 §5 §I fråga om fordon som tillhör eller brukas av Försvarsmakten eller av andra myndigheter vid deltagande i en militär övning ska bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare av fordon i trafikförordningen (1998:1276), fordonsförordningen (2009:211) och avgasreningslagen (2011:318) tillämpas på den eller de befattningshavare av lägst fänriks tjänstegrad eller motsvarande tjänsteställning somutsetts att ansvara för fordonen, ellerutsetts att bestämma hur fordonen ska brukas, när det gäller fordon som tillhör eller brukas av andra myndigheter än Försvarsmakten.Har en befattningshavare som avses i första stycket gjort vad som ankommer på honom eller henne för att förebygga förseelse, och en sådan ändå sker på grund av en överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare på den överordnade.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.På regeringens vägnarHILLEVI ENGSTRÖMLennart Renbjer(Näringsdepartementet)