Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:469 Utkom från trycket den 17 maj 2011Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel;utfärdad den 5 maj 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:72, bet. 2010/11:JuU17, rskr. 2010/11:210. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/51/EG av den 21 maj 2008 om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen (EUT L 179, 8.7.2008, s. 5, Celex 308L0051). i fråga om lagen (1992:1300) om krigsmaterielLagen omtryckt 1997:689. dels att 29 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 b §, av följande lydelse.1 b §1 b §I 2 a kap. vapenlagen (1996:67) finns bestämmelser om märkning av vapen och vapendelar vid tillverkning och införsel samt om märkning av förpackning med ammunition vid tillverkning.29 §29 §Krigsmateriel som varit föremål för brott enligt 25 eller 26 § eller dess värde samt utbyte av sådant brott ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.På regeringens vägnarEWA BJÖRLINGAnders Rönquist(Utrikesdepartementet)