Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1570 Utkom från trycket den 30 december 2011Förordning om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän;utfärdad den 15 december 2011.Regeringen föreskriver att 2 a § förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän ska ha följande lydelse.2 a §2 a § Senaste lydelse 2000:1072. När en hemvärnsman tjänstgör i hemvärnet under tid då hemvärnsberedskap inte råder, får han eller hon ersättning för arbete och tidsspillan om tjänstgöringen avser räddningstjänst eller när han eller hon medverkar när Försvarsmakten lämnar stöd till en annan myndighet eller enskild enligt lag eller förordning eller efter beslut av regeringen. Ersättningen lämnas enligt de grunder som senast har avtalats i fråga om motsvarande ersättning till deltidsanställda brandmän.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)