Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:247 Utkom från trycket den 15 maj 2012Förordning om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212);utfärdad den 3 maj 2012.Regeringen föreskriver att 1 kap. 7 § militärtrafikförordningen (2009:212) ska ha följande lydelse.1 kap.7 §7 §Lagen (1998:492) om biluthyrning, förordningen (1998:780) om biluthyrning, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EGEUT L 300, 14.11.2009, s. 51 (Celex 32009R1071)., yrkestrafiklagen (2012:210), yrkestrafikförordningen (2012:237), taxitrafiklagen (2012:211) och taxitrafikförordningen (2012:238) ska inte gälla vid uthyrning av en bil eller ett terrängmotorfordon till Försvarsmakten eller vid tillhandahållande av en bil eller ett terrängmotorfordon med förare mot ersättning vid en militär operation eller militär övning.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.På regeringens vägnarPETER NORMANLennart Renbjer(Näringsdepartementet)