Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:879 Utkom från trycket den 18 december 2012Förordning om ändring i förordningen (2012:10) om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212);utfärdad den 6 december 2012.Regeringen föreskriver att 6 kap. 2 § militärtrafikförordningen (2009:212) i stället för dess lydelse enligt förordningen (2012:10) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.6 kap.2 §2 §Trots bestämmelserna i 2 kap. 1, 5 och 6 §§ körkortslagen (1998:488) får motorcykel som kräver behörighet A eller B framföras av den som har körkort med behörigheten A1 eller A2 vid militär operation eller militär övning.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet