Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:90 Utkom från trycket den 12 mars 2013Lag om ändring i förfogandelagen (1978:262);utfärdad den 28 februari 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154. föreskrivs att 50 § förfogandelagen (1978:262) ska ha följande lydelse.50 §50 §Beslut om föreläggande som har förenats med vite enligt denna lag får överklagas endast i samband med överklagande av beslut om utdömande av vitet.Beslut om åtgärd enligt 47 § andra stycket eller en länsstyrelses beslut om handräckning enligt 48 § tredje stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Ett sådant beslut gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMNils Cederstierna(Försvarsdepartementet)