Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i tillträdesförordningen (1992:118);

Regeringen föreskriver i fråga om tillträdesförordningen (1992:118)

dels att 9 § ska upphöra att gälla,

dels att 5 och 10 §§ ska ha följande lydelse.

5 §

1 Försvarsmakten får meddela tillstånd för tillträde till svenskt territorium i fråga om
  • 1. utländska statsfartyg som nyttjas för arbete med sjösäkerhetsanordningar på begäran av Sjöfartsverket,
  • 2. andra utländska statsfartyg än örlogsfartyg och statsfartyg som nyttjas för arbete med sjösäkerhetsanordningar på begäran av Kustbevakningen,
  • 3. andra utländska statsluftfartyg än militära stridsflygplan på begäran av Sjöfartsverket,
  • 4. utländska statsluftfartyg som genomför verksamhet enligt fördraget om observationsflygningar den 24 mars 1992, och
  • 5. andra utländska militära fordon än stridsfordon på begäran av Tullverket.
Försvarsmakten får även på begäran av en kommun eller en statlig myndighet som svarar för räddningstjänsten meddela utländska statsfartyg, statsluftfartyg och militära fordon tillstånd för tillträde till svenskt territorium vid räddningsinsatser eller vid övning av sådana insatser.

10 §

2 Inom svenskt territorium får ett utländskt statsfartyg eller statsluftfartyg eller en utländsk militär avdelning endast med regeringens tillstånd bedriva skjutövningar eller andra övningar än sådana som avses i 5 § andra stycket. För övningar som i sin helhet kan genomföras inom ett fartyg eller ett luftfartyg behövs inte tillstånd.
Försvarsmakten får meddela tillstånd för övningar enligt första stycket som sker inom ramen för internationell militär test-, utbildnings- och övningsverksamhet.

SFS 2013:941

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
På regeringens vägnarKARIN ENSTRÖMMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)
Senaste lydelse 2008:1088.
Senaste lydelse 1996:886.