Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2014:750 Utkom från trycket den 27 juni 2014Lag om ändring i lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja;utfärdad den 12 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262. föreskrivs att 8 kap. 2 § lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja ska ha följande lydelse.8 kap.2 §2 §Den som är eller har varit lagringsskyldig eller den som utför eller har utfört lagerhållning åt någon annan enligt 4 kap. ska på tillsynsmyndighetens begäran lämna de upplysningar och de handlingar som myndigheten behöver för tillsynen.Den som är eller har varit lagringsskyldig eller den som utför eller har utfört lagerhållning åt någon annan enligt 4 kap. ska på tillsynsmyndighetens begäran låta myndigheten få tillträde till anläggningar samt lokaler och områden som hör till sådana anläggningar i den utsträckning som myndigheten behöver för tillsynen.Polismyndigheten ska på begäran lämna den hjälp som behövs för sådant tillträde. En sådan begäran får göras endast omdet på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan vidtas utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, ellerdet annars finns synnerliga skäl.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarANNA-KARIN HATTMagnus Corell(Näringsdepartementet)