Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i tillträdesförordningen (1992:118);

Regeringen föreskriver att 27 och 28 §§ tillträdesförordningen (1992:118) ska ha följande lydelse.

27 §

1 Polismyndigheten, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Tullverket och luftfartsmyndigheter ska snarast möjligt rapportera till Försvarsmakten om utländska statsfartyg, statsluftfartyg eller militära fordon
  • 1. iakttas inom eller i anslutning till svenskt territorium, eller
  • 2. överträder bestämmelserna i denna förordning.

28 §

2 Polismyndigheten, Kustbevakningen, Transportstyrelsen och Tullverket får inom sina respektive verksamhetsområden meddela närmare föreskrifter för rapporteringen enligt 27 §, efter hörande av Försvarsmakten.
Försvarsmakten får, efter hörande av berörda civila myndigheter, meddela föreskrifter för verkställighet i övrigt av denna förordning.

SFS 2014:1216

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
På regeringens vägnarKARIN ENSTRÖMMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)
Senaste lydelse 1999:514.
Senaste lydelse 2008:1088.