Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1222 Utkom från trycket den 7 oktober 2014Förordning om ändring i förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet;utfärdad den 11 september 2014.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet dels att 12 § ska upphöra att gälla, dels att 4 § ska ha följande lydelse.4 §4 §Försvarsmakten får på begäran lämna stöd till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, andra statliga myndigheter samt kommuner och landsting.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarKARIN ENSTRÖMMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)