Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1283 Utkom från trycket den 7 oktober 2014Förordning om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212);utfärdad den 11 september 2014.Regeringen föreskriver att 8 kap. 1 § militärtrafikförordningen (2009:212) ska ha följande lydelse.8 kap.1 §1 §Försvarsmakten får förordnaen militärpolis, trafiksoldat eller annan befattningshavare inom Försvarsmakten med motsvarande utbildning att övervaka trafik och ge anvisningar för trafiken i samband med militär övning eller militär operation (trafikpost),en person enligt 1 att övervaka trafik och ge anvisningar för trafiken i andra fall än vid en militär övning och militär operation, när det sker på begäran av Polismyndigheten, varvid bestämmelserna i 6–13, 15, 16 och 18 §§ förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet ska tillämpas,en anställd vid Försvarsmakten att utföra kontroll och besiktning av fordon (militär besiktningsman), ochen anställd vid Försvarsmakten att ha uppsikt över övningskörning och förrätta prov för militärt förarbevis.Ett förordnande enligt första stycket får förenas med villkor.Försvarets materielverk får förordna en anställd vid Försvarets materielverk till sådan militär besiktningsman som avses i första stycket 3.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDJonas Ragell(Näringsdepartementet)