Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.2

dels att 12, 15, 36, 38, 39 och 49 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 1, 3, 8, 10, 20, 34 och 35 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

3 Denna lag gäller för
  • 1. totalförsvarspliktiga under den tid då de är skyldiga att fullgöra värnplikt eller civilplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
  • 2. dem som utan att vara anställda genomgår militär utbildning vid Försvarsmakten,
  • 3. hemvärnsmän under den tid då de är tjänstgöringsskyldiga,
  • 4. dem som genom krigsfrivilligavtal eller annat avtal åtagit sig att tjänstgöra frivilligt i befattningar i Försvarsmaktens krigsorganisation, under den tid då de är tjänstgöringsskyldiga,
  • 5. dem som är anställda i Försvarsmakten och tjänstgör utomlands i en internationell militär insats.
För dem som genomgår militär utbildning vid Försvarsmakten som en del av en högskoleutbildning gäller inte lagens bestämmelser om disciplinansvar för förseelser mot vilka högskolan får vidta disciplinära åtgärder.

3 §

Om Sverige är i krigsfara eller om det råder sådana extraordinära förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att 2 § ska tillämpas.

8 §

En disciplinansvarig som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter vad han eller hon på grund av instruktioner, förmäns eller andra chefers order eller i övrigt ska iaktta i tjänsten får åläggas disciplinpåföljd för disciplinförseelse. I ringa fall ska någon påföljd dock inte åläggas.

10 §

4 Disciplinpåföljderna är varning och löneavdrag.
Vid val av påföljd är varning att anse som en lindrigare påföljd än löneavdrag. Särskilt avseende ska fästas vid omständigheter som talar för att påföljden kan stanna vid varning.

20 §

I Försvarsmakten ska ärenden som avses i 19 § prövas av chefen för det förband eller den enhet av annat slag där den disciplinansvarige tjänstgör eller senast har tjänstgjort, såvida chefen har lägst överstes eller kommendörs tjänstegrad. Försvarsmakten får dock besluta att någon annan chef vid förbandet eller enheten som har lägst överstelöjtnants eller kommendörkaptens tjänstegrad får pröva ärendena.
Ärenden som rör dem som är anställda i Försvarsmakten och tjänstgör utomlands i en internationell militär insats får även prövas av chefen för den taktiska staben eller chefen för kontingenten, om han eller hon har lägst överstelöjtnants eller kommendörkaptens tjänstegrad.

34 §

5 Beslut om disciplinpåföljd ska verkställas snarast möjligt efter det att beslutet har fått laga kraft.

35 §

6 Löneavdrag får verkställas med högst en fjärdedel av dagersättningen eller motsvarande ersättning vid varje utbetalningstillfälle.

SFS 2015:145

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
2. Extratjänst som beslutats före ikraftträdandet ska räknas om till löneavdrag i den del som extratjänsten inte verkställts före ikraftträdandet. Vid omräkningen ska två timmars extratjänst motsvara en dags löneavdrag.
På regeringens vägnarPETER HULTQVISTMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)
Prop. 2014/15:22, bet. 2014/15:FöU4, rskr. 2014/15:120.
Senaste lydelse av

15 § 2002:277

36 § 2002:277

38 § 2002:277

39 § 2002:277

49 § 2007:1259.

Senaste lydelse 2010:453.
Senaste lydelse 2002:277.
Senaste lydelse 2002:277. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.
Senaste lydelse 2002:277. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.