Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (2016:319) om skydd för geografisk informationFörarbeten2016:319Prop. 2015/16:63, bet. 2015/16:FöU6, rskr. 2015/16:165.2017:1281Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49.2019:47Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130.Utkom från trycket den 31 mars 2016utfärdad den 17 mars 2016.Lagens syfte och ändamål1 §1 §I denna lag finns bestämmelser till skydd för uppgifter av betydelse för totalförsvaret.Lagen innehåller bestämmelser som begränsar rätten tillsjömätning,fotografering eller liknande registrering från luftfartyg, ochspridning av en sammanställning av geografisk information.Uttryck i lagen2 §2 §I denna lag betyder geografisk information: lägesbestämd information om förhållanden på och under markytan samt på och under sjö- och havsbottnen, sjömätning: registrering på ett beständigt sätt av geografisk information i ett visst vattenområde eller en viss sträcka av ett vattenområde, fotografering eller liknande registrering: alla former av avbildningar eller mätningar, och sammanställning av geografisk information: geografisk information i form av avbildning, beskrivning eller mätning.Sjömätning3 §3 §Sjömätning får inte utföras inom Sveriges sjöterritorium, med undantag av insjöar, vattendrag och kanaler. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får dock i enskilda fall besluta om tillstånd. Tillstånd ska ges om sjömätningen inte kan antas medföra skada för totalförsvaret. Beslutet om tillstånd får innehålla villkor om att den geografiska informationen endast får användas för ett visst ändamål eller efter iakttagande av särskilda säkerhetsåtgärder.Utöver det som sägs i första stycket behövs inte tillstånd förringa sjömätning, ellersjömätning som utförs i en allmän hamn av den som ansvarar för hamnen.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd.4 §4 §Undantaget från kravet på sjömätningstillstånd enligt 3 § andra stycket 2 och föreskrifter om undantag som har meddelats med stöd av 3 § tredje stycket gäller inte när det råder höjd beredskap eller under annan tid som regeringen beslutar med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap.5 §5 §Ett beslut om sjömätningstillstånd får upphävas eller ändras när det råder höjd beredskap eller under annan tid som regeringen beslutar med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap.Fotografering eller liknande registrering från luftfartyg6 §6 §När det råder höjd beredskap, eller under annan tid som regeringen beslutar med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap, får fotografering eller liknande registrering från luftfartyg inte utföras inom eller av sådana restriktionsområden som bestämts av regeringen enligt 1 kap. 8 § första stycket första meningen luftfartslagen (2010:500). Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får dock i enskilda fall besluta om tillstånd.Tillstånd ska ges om fotograferingen eller registreringen inte kan antas medföra skada för totalförsvaret. Beslutet om tillstånd får innehålla villkor om att den geografiska informationen endast får användas för ett visst ändamål eller efter iakttagande av särskilda säkerhetsåtgärder.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att vissa myndigheter ska undantas från kravet på tillstånd.7 §7 §Är Sverige i krig eller krigsfara eller råder det sådana extraordinära förhållanden som är föranledda av krig eller krigsfara som Sverige befunnit sig i, får regeringen meddela föreskrifter om att det som sägs om tillstånd i 6 § ska gälla för fotografering eller liknande registrering från luftfartyg även inom eller av andra områden än restriktionsområden, om det behövs till skydd för totalförsvaret.8 §8 §Befälhavare på luftfartyg ska se till att fotografering eller liknande registrering från luftfartyget inte utförs i strid med 6 § eller föreskrifter som meddelats med stöd av 7 §.Spridning9 §9 §Om inte något annat följer av 10 eller 11 §, är det förbjudet att sprida en sammanställning av geografisk informationom förhållanden i ett visst vattenområde eller en viss sträcka av ett vattenområde som avser Sveriges sjöterritorium, med undantag av insjöar, vattendrag och kanaler, elleröver andra delar av svenskt territorium, om informationen har inhämtats från luftfartyg genom fotografering eller liknande registrering.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall besluta om tillstånd till spridning enligt första stycket.Tillstånd ska ges om spridningen inte kan antas medföra skada för totalförsvaret. Beslutet om tillstånd får innehålla villkor om att den geografiska informationen endast får användas för ett visst ändamål eller efter iakttagande av särskilda säkerhetsåtgärder. Efter medgivande från den som söker tillstånd får retuscheringsåtgärder i sammanställningen göras av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, om det behövs för att kunna meddela ett tillstånd.10 §10 §Bestämmelserna i 9 § gäller inte fören sammanställning av geografisk information som framställts endast med hjälp av fjärranalys från satellit,en sammanställning av geografisk information som anger Sveriges baslinjer, elleren sammanställning av geografisk information som tagits fram inom ramen för vissa internationella åtaganden. Regeringen får meddela föreskrifter om vilka internationella åtaganden som avses. Lag (2017:1281). 11 §11 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd enligt 9 §.Ansvar12 §12 §Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utför sjömätning i strid med 3 §, utför fotografering eller liknande registrering från luftfartyg i strid med 6 § första stycket eller föreskrifter enligt 7 §, eller sprider en sammanställning av geografisk information i strid med 9 § döms till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte är belagd med samma eller strängare straff enligt brottsbalken.I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.Förverkande och andra åtgärder13 §13 §Om det inte är uppenbart oskäligt, ska följande egendom förklaras förverkad:avbildningar, beskrivningar och mätuppgifter som tillkommit genom brott mot 3 eller 6 § eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av 7 §, sammanställningar av geografisk information som spridits genom brott mot 9 §, ochegendom som använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag.I 36 kap. 5 och 5 b §§ brottsbalken finns bestämmelser om hos vem förverkande får ske och om särskild rätt till förverkad egendom.14 §14 §Om någon ertappas på bar gärning när han eller hon begår brott mot 3 §, får en kustbevakningstjänsteman ta sådan egendom i beslag som enligt 13 § kan antas bli förverkad eller som kan antas ha betydelse för utredning om brottet. Om någon egendom har tagits i beslag, ska anmälan om detta skyndsamt göras till undersökningsledaren eller åklagaren. Den som har tagit emot en sådan anmälan ska vidta samma åtgärder som om han eller hon själv hade gjort beslaget. Lag (2019:47). Ingripanden mot brottRubriken har denna lydelse enl. Lag 2019:47. 15 §15 §I kustbevakningslagen (2019:32) finns bestämmelser om Kustbevakningens och en kustbevakningstjänstemans uppgifter och rätt att självständigt ingripa mot brott enligt denna lag. Lag (2019:47). Överklagande16 §16 §En förvaltningsmyndighets beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Om beslutet innebär avslag på en statlig myndighets ansökan, får beslutet i stället överklagas till regeringen.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2016:319 1. Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2016.2. Genom lagen upphävs lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation.3. Tillstånd som har beslutats enligt den gamla lagen gäller fortfarande om tillstånd krävs enligt den nya lagen.4. Beslut om undantag som meddelats med stöd av 6 § tredje stycket i den gamla lagen gäller t.o.m. ett år efter ikraftträdandet av den nya lagen. Under denna period gäller den gamla lagen för dessa undantag. 2017:1281 Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2018. 2019:47 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2019. F (2016:320) om skydd för geografisk information.