Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:747 Utkom från trycket den 29 juni 2016Förordning om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan;utfärdad den 16 juni 2016.Regeringen föreskriver att 2 kap. 1 § förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan ska ha följande lydelse.2 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2013:15. Styrelsen för Försvarshögskolan ska bestå av ordföranden och fjorton andra ledamöter. Av 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) framgår att rektor ingår i styrelsen. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har rätt att föreslå var sin ledamot.Styrelsen ska utse vice ordförande inom sig.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.På regeringens vägnarHELENE HELLMARK KNUTSSONEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)