Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. ska ha följande lydelse.

17 §

Åtalsanmälan behöver inte göras i fråga om
  • 1. brott för vilka svårare straff än böter inte föreskrivs,
  • 2. följande brott i brottsbalken, nämligen ofredande (4 kap. 7 §), ringa stöld (8 kap. 2 §), tillgrepp av fortskaffningsmedel som är ringa (8 kap. 7 §), egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 §), ringa bedrägeri (9 kap. 2 §), ringa utpressning (9 kap. 4 §), ringa förskingring (10 kap. 2 §), olovligt förfogande (10 kap. 4 §), olovligt brukande (10 kap. 7 §), ringa skadegörelse (12 kap. 2 §), tagande av olovlig väg (12 kap. 4 §), svikande av försvarsplikt (18 kap. 6 §), lydnadsbrott (21 kap. 5 §) och rymning (21 kap. 7 §).
Åtalsanmälan ska dock alltid göras, om
  • 1. brottet riktar sig mot någon utanför den organisation där den misstänkte tjänstgör,
  • 2. målsäganden har förklarat att han eller hon avser att föra talan om enskilt anspråk, eller
  • 3. det finns skäl att anta att påföljden inte kommer att stanna vid böter.

SFS 2017:445

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
På regeringens vägnarPETER HULTQVISTMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)
Prop. 2016/17:131, bet. 2016/17:JuU13, rskr. 2016/17:272.