Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2017:1039 Utkom från trycket den 21 november 2017Lag om ändring i elberedskapslagen (1997:288);utfärdad den 9 november 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:201, bet. 2017/18:FöU9, rskr. 2017/18:18 föreskrivs att 15 och 17 §§ elberedskapslagen (1997:288) ska ha följande lydelse.15 §15 § Senaste lydelse 1997:858. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgift för beredskapsåtgärder och elberedskapsmyndighetens verksamhet enligt denna lag.Beslut om att ta ut avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.17 §17 §Beslut som avses i 5, 10 och 11 §§, 13 § andra stycket och 15 § andra stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Andra beslut än beslut om att ta ut avgift gäller omedelbart om inte annat bestäms i beslutet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.På regeringens vägnarIBRAHIM BAYLANMagnus Moreau(Miljö- och energidepartementet)