Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2017:1281 Utkom från trycket den 19 december 2017Lag om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information;utfärdad den 7 december 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49. föreskrivs att 10 § lagen (2016:319) om skydd för geografisk information ska ha följande lydelse.10 §10 §Bestämmelserna i 9 § gäller inte fören sammanställning av geografisk information som framställts endast med hjälp av fjärranalys från satellit,en sammanställning av geografisk information som anger Sveriges baslinjer, elleren sammanställning av geografisk information som tagits fram inom ramen för vissa internationella åtaganden. Regeringen får meddela föreskrifter om vilka internationella åtaganden som avses.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.På regeringens vägnarPETER HULTQVISTMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)