Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:75 Utkom från trycket den 20 februari 2018Förordning om ändring i förordningen (2016:320) om skydd för geografisk information;utfärdad den 8 februari 2018.Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2016:320) om skydd för geografisk information ska ha följande lydelse.9 §9 §Med internationella åtaganden i 10 § första stycket 3 lagen (2016:319) om skydd för geografisk information avsesfördraget om observationsflygningar den 24 mars 1992 (SÖ 2002:61),Wiendokumentet om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder, ochdokumentet om global informationslämning den 28 november 1994.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.På regeringens vägnarPETER HULTQVISTMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)