Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:135 Utkom från trycket den 27 mars 2018Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel;utfärdad den 8 mars 2018.Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:23, bet. 2017/18:UU9, rskr. 2017/18:163. föreskrivs i fråga om lagen (1992:1300) om krigsmateriel dels att nuvarande 23 a § ska betecknas 38 §, dels att 1, 3, 4, 10–12, 17, 20 b och 27 §§ och den nya 38 § ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 23 a § ska sättas närmast före 38 §, dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 27 a och 31–37 §§ av följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2011:849. Denna lag gäller dels materiel som är utformad för militärt bruk och som enligt regeringens föreskrifter utgör krigsmateriel, dels tekniskt stöd avseende krigsmateriel som enligt regeringens föreskrifter utgör tekniskt bistånd.Tillstånd enligt denna lag får lämnas endast om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för det och det inte strider mot Sveriges internationella förpliktelser eller Sveriges utrikespolitik i övrigt.3 §3 § Senaste lydelse 1996:68. Ändringen innebär att tredje stycket tas bort. Krigsmateriel får inte tillverkas här i landet utan tillstånd.Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från detta tillståndskrav förändring eller ombyggnad av skjutvapen i de fall som avses i 4 kap. 1 § vapenlagen (1996:67),tillverkning av enstaka skjutvapen och av ammunition för tillverkarens eget bruk,årlig tillverkning för medicinska eller farmaceutiska ändamål eller för forskningsändamål av högst 100 gram kemiska produkter som klassificeras som krigsmateriel.4 §4 § Senaste lydelse 2011:849. Ändringen innebär att tredje och fjärde styckena tas bort. Verksamhet som avser tillhandahållande av krigsmateriel, uppfinningar rörande krigsmateriel och metoder för framställning av sådan materiel samt verksamhet som avser tillhandahållande av tekniskt bistånd till någon i utlandet får inte bedrivas här i landet utan tillstånd.Svenska myndigheter, svenska företag samt den som är bosatt eller stadigvarande vistas här får inte heller utom landet bedriva sådan verksamhet utan tillstånd.Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från tillståndskravet enligt första och andra styckena i fråga om sådan handel med skjutvapen som regleras genom föreskrifterna i vapenlagen (1996:67) eller sådan hantering av ammunition eller annan explosiv vara som regleras genom föreskrifterna i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.10 §10 § Senaste lydelse 1995:1659. Militärt inriktad utbildning av personer som inte är svenska medborgare får inte bedrivas här i landet utan tillstånd.Svenska myndigheter, svenska företag samt den som är bosatt eller stadigvarande vistas här får inte heller utom landet yrkesmässigt bedriva sådan utbildning utan tillstånd.Om inte annat följer av 4 § behövs inte tillstånd för utbildning som anordnas av statliga myndigheter som inte är affärsverk eller som anordnas i samband med försäljning av krigsmateriel eller för de anställda i sådana företag som har tillstånd att tillverka krigsmateriel.11 §11 § Senaste lydelse 2011:849. Den som har tillstånd enligt 3 eller 4 § ska, enligt de föreskrifter som regeringen meddelar, lämna redovisning till Inspektionen för strategiska produkterom den marknadsföring av krigsmateriel eller tekniskt bistånd som bedrivs i utlandet,om åtgärder som syftar till avtal som är tillståndspliktigt enligt 7 eller 8 §.Regeringen får meddela närmare föreskrifter om redovisningsskyldighet och om undantag från denna. Inspektionen för strategiska produkter får i det enskilda fallet medge undantag från sådan redovisningsskyldighet.12 §12 § Senaste lydelse 2011:849. Den som har tillstånd enligt 3 eller 4 § ska underrätta Inspektionen för strategiska produkter innan anbud lämnas eller, där anbudsförfarande inte förekommer, innan avtal ingås omtillhandahållande av krigsmateriel eller tekniskt bistånd till någon i utlandet,upplåtelse eller överlåtelse av tillverkningsrätt som avses i 7 §, ellertillverkning, tillhandahållande av tekniskt bistånd eller utveckling av krigsmateriel eller metod för framställning av krigsmateriel som avses i 8 §.Regeringen får meddela närmare föreskrifter om senaste tidpunkt för underrättelse och om undantag från underrättelseskyldigheten. Inspektionen för strategiska produkter får i enskilda fall medge undantag från underrättelseskyldighet.Inspektionen får i det enskilda fallet förbjuda att sådant anbud lämnas eller avtal ingås som avses i första stycket.17 §17 § Senaste lydelse 2011:849. Den som har tillstånd enligt 3 eller 4 § ska, enligt de föreskrifter som regeringen meddelar, lämna uppgifter till Inspektionen för strategiska produkter om ägande i utländska rättssubjekt som bedriver utveckling, tillverkning, marknadsföring eller försäljning av krigsmateriel eller som tillhandahåller tekniskt bistånd.20 b §20 b § Senaste lydelse 2011:849. Den som för första gången avser att använda ett generellt tillstånd ska underrätta Inspektionen för strategiska produkter om det.Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om underrättelseskyldigheten.27 §27 § Senaste lydelse 2011:849. Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhetunderlåter att göra en sådan anmälan som avses i 21 §,i annat fall än som avses i 25 eller 26 § lämnar en oriktig uppgift i ansökan om tillstånd eller i annan handling som är av betydelse för prövningen av ett ärende enligt denna lag eller som är av betydelse ur kontrollsynpunkt och som annars ges in till tillsynsmyndigheten,åsidosätter ett villkor i ett tillstånd som har meddelats med stöd av denna lag,bryter mot 20 a §,bryter mot ett skriftligt åtagande som har getts in till Inspektionen för strategiska produkter enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av 10 b § andra stycket.I ringa fall ska inte dömas till ansvar.27 a §27 a §Till böter döms den som, i annat fall än som avses i 31 § första stycket, uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en kontroll- eller ordningsbestämmelse som har meddelats med stöd av denna lag.I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.31 §31 §En sanktionsavgift ska tas ut av den som inte fullgör sin skyldighet attlämna underrättelse enligt 12 eller 20 b §,lämna uppgifter enligt 15 a, 17 eller 20 c §,lämna redovisning enligt 11 §, ellerlämna deklaration enligt 19 §.Avgiften ska tillfalla staten.32 §32 §Den avgiftsskyldige får helt eller delvis befrias från sanktionsavgift om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Vid denna bedömning ska det särskilt beaktasom överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige varken förutsåg eller borde ha förutsett eller inte kunnat påverka,vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika överträdelsen, ellerom avgiften inte står i rimlig proportion till överträdelsen.33 §33 §Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om sådana sanktionsavgifter som ska tas ut enligt 31 §.Av föreskrifterna ska det framgå hur sanktionsavgiften ska beräknas, så att avgiftens storlek kan fastställas med direkt ledning av den angivna beräkningsgrunden. Avgiften ska vara lägst 3 000 kronor och högst 200 000 kronor.34 §34 §Inspektionen för strategiska produkter beslutar om sanktionsavgift enligt denna lag.Innan myndigheten beslutar om en avgift ska den som avgiften gäller ges tillfälle att yttra sig.35 §35 §En sanktionsavgift får tas ut endast om den som avgiften gäller har fått tillfälle att yttra sig inom två år från det att förutsättningarna enligt 31 § att besluta om avgift har inträffat.36 §36 §Om sanktionsavgift inte betalas när beslutet om avgift fått laga kraft, ska Inspektionen för strategiska produkter lämna den obetalda avgiften för indrivning.Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsökningsbalken.37 §37 §En sanktionsavgift faller bort i den utsträckning som verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet fått laga kraft.38 §38 § Senaste lydelse av tidigare 23 a § 2011:849. Beslut av Inspektionen för strategiska produkter får överklagas till allmän förvaltningsdomstol när det gäller beslut attvägra certifiering vid en prövning enligt 10 a §,återkalla ett tillstånd eller en certifiering enligt 16 §,en leverantör inte får utnyttja ett generellt tillstånd enligt 16 §,utförsel av krigsmateriel ur landet eller lämnande av tekniskt bistånd utanför landet till ett annat land inom EES enligt ett generellt tillstånd tills vidare inte får ske till en viss certifierad mottagare enligt 16 a §,bestämma en avgift enligt 22 §, ochta ut en sanktionsavgift enligt 31 §.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Andra förvaltningsbeslut enligt denna lag får inte överklagas.1. Denna lag träder i kraft den 15 april 2018.2. För den som före ikraftträdandet har beviljats tillstånd enligt 3 § gäller 4 § i den äldre lydelsen t.o.m. den 14 april 2021.3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om överträdelser av 12, 15 a, 17, 20 b och 20 c §§ som har skett före ikraftträdandet.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONJohan Danelius(Utrikesdepartementet)