Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2018:137 Utkom från trycket den 27 mars 2018Förordning om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel;utfärdad den 8 mars 2018.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1992:1303) om krigsmaterielFörordningen omtryckt 1997:690. Senaste lydelse av 21 a § 2011:850. dels att nuvarande 21 a § ska betecknas 20 a §, dels att 2 a, 5–8, 15, 21, 22 och 27 §§ ska ha följande lydelse, dels det ska införas tre nya paragrafer, 22 a, 29 a och 29 b §§, och närmast före 29 a § en ny rubrik, av följande lydelse.2 a §2 a § Senaste lydelse 2011:850. Ett generellt tillstånd får användas ommottagaren är en del av en försvarsmakt i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller en avtalsslutande myndighet på försvarsområdet som köper för exklusiv användning av en försvarsmakt i ett EES-land,mottagaren är ett företag som certifierats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen,utförseln av krigsmateriel ur landet eller lämnandet av tekniskt bistånd utanför landet till ett annat EES-land sker för demonstrations-, utvärderings- och utställningssyften,utförseln av krigsmateriel ur landet eller lämnandet av tekniskt bistånd utanför landet till ett annat EES-land sker för underhålls- och reparationssyften, om mottagaren är den ursprungliga leverantören av krigsmaterielen eller det tekniska biståndet, ellerutförseln av krigsmateriel eller lämnandet av tekniskt bistånd utanför landet till ett annat EES-land sker efter underhåll, reparation eller demonstration i Sverige, om mottagarenär en leverantör som med stöd av ett överföringstillstånd har fört in materielen eller det tekniska biståndet i Sverige, ellermed stöd av ett överföringstillstånd har rätt att ta emot materielen eller det tekniska biståndet.5 §5 §Ansökan om tillstånd att tillverka krigsmateriel enligt 3 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel ska innehålla uppgift omden sökandes namn eller firma, person- eller organisationsnummer och adress, samt förfysiska personer: uppgift om medborgarskap, yrke och hemvist,handelsbolag och aktiebolag: uppgift om ägarförhållandena vid ansökningstillfället,det eller de slag av krigsmateriel som den sökande avser att tillverka, ochden plats där tillverkningen avses äga rum.Tillsammans med ansökan ska registreringsbevis ges in, om sådant finns.6 §6 § Senaste lydelse 2011:850. En ansökan om tillstånd till verksamhet som avser tillhandahållande av krigsmateriel, uppfinningar som rör krigsmateriel, metoder för framställning av sådan materiel och tekniskt bistånd enligt 4 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel ska innehålla uppgift omden sökandes namn eller firma, person- eller organisationsnummer och adress, samt förfysiska personer: uppgift om medborgarskap, yrke och hemvist,handelsbolag och aktiebolag: uppgift om ägarförhållandena vid ansökningstillfället,det slag av krigsmateriel, uppfinning som rör krigsmateriel, metoder för framställning av sådan materiel eller tekniskt bistånd som ska omfattas av den sökandes verksamhet, ochden eller dem som sökanden avser att företräda.Tillsammans med ansökan ska registreringsbevis ges in, om sådant finns.7 §7 §Ansökan om tillstånd att till någon i utlandet tillhandahålla där befintlig krigsmateriel, uppfinningar som rör krigsmateriel eller metoder för framställning av sådan materiel enligt 5 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel ska innehålla uppgift omden sökandes namn och, i fråga om fysiska personer, medborgarskap, yrke eller hemvist,materielens, uppfinningens eller metodens art och värde,vem som har gjort materielen, uppfinningen eller metoden tillgänglig i utlandet,köpare eller någon annan mottagare,slutanvändare av tillhandahållen krigsmateriel, ochavsedd tidpunkt för tillhandahållandet.8 §8 § Senaste lydelse 2011:850. En ansökan om utförsel av krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd enligt 6 § första stycket lagen (1992:1300) om krigsmateriel ska innehålla uppgift oml. den sökandes namn och, i fråga om fysiska personer, hemvist,materielens slag, mängd och värde samt det tekniska biståndets slag och värde,köpare, mottagare och slutanvändare,anledningen till utförseln eller lämnandet,begärd giltighetstid för tillståndet och avsedd tidpunkt för utförseln eller lämnandet, ochhuruvida ansökan avser ett globalt tillstånd eller ett individuellt tillstånd.Om det krävs tillstånd till införsel av sådana handeldvapen och delar till dem som utgör övrig krigsmateriel och tillhörande ammunition i det land dit vapnet eller föremålen ska föras över, ska ett sådant tillstånd bifogas ansökan. Innefattar utförseln transitering ska, i de fall det krävs, tillstånd från transiteringsländerna bifogas ansökan.15 §15 § Senaste lydelse 2012:403. Utförsel av krigsmateriel som inte omfattas av föreskrifterna i 9, 11 eller 14 § ska anmälas till Tullverket under helgfri måndag-fredag och senast 48 timmar innan utförseln är planerad att genomföras. Den del av tidsfristen som infaller under lördag, söndag eller annan helgdag ska inte räknas in i fristen.En anmälan enligt första stycket behöver inte göras om ett generellt tillstånd enligt 2 § och 6 § första stycket lagen (1992:1300) om krigsmateriel har meddelats för utförseln.Tullverket får i enskilda fall medge undantag från första stycket, om det finns särskilda skäl för det.Tullverket får meddela närmare föreskrifter om anmälningsskyldigheten.21 §21 § Senaste lydelse 2011:850. En deklaration enligt 19 § första stycket lagen (1992:1300) om krigsmateriel ska avse krigsmateriel eller tekniskt bistånd som fakturerats och levererats.Deklarationen ska innehålla uppgift om krigsmaterielens slag, kvantitet och fakturerade värde eller det tekniska biståndets slag och fakturerade värde.Deklarationen ska i förekommande fall också innehålla uppgift omdet tillstånd till tillhandahållande, utförsel eller lämnande enligt 4–6 §§ lagen om krigsmateriel som leveranserna hänför sig till, ochslutligt mottagarland.22 §22 § Senaste lydelse 2008:890. Deklarationer som avses i 21 § ska ges in till Inspektionen för strategiska produkter årligen senast den 31 januari och avse verksamheten föregående år.En tillståndshavare som inte utnyttjat sitt tillstånd under ett helt kalenderår ska anmäla detta till Inspektionen för strategiska produkter senast den 31 januari följande år.Deklarationer enligt första stycket ska lämnas på en blankett som Inspektionen för strategiska produkter tillhandahåller.22 a §22 a §Uppgift enligt 15 a § lagen (1992:1300) om krigsmateriel ska lämnas senast i samband med att materielen eller det tekniska biståndet tas emot.Den uppgiftsskyldige ska underrätta Inspektionen för strategiska produkter om att skyldigheten enligt första stycket har uppfyllts genom att ge in en kopia av den handling som lämnats till mottagaren. Underrättelsen ska ges in vid den tidpunkt som anges i 22 §.27 §27 § Senaste lydelse 1998:402. Deklarationer som avses i 26 § ska innehålla uppgifter omföretagets eller myndighetens namn, adress och antal anläggningar inom företaget eller myndigheten,varje enskild anläggnings namn, adress, exakta läge och antal produktionsenheter inom anläggningen samt, i förekommande fall annan ägare av eller annat företag som driver anläggningen,varje produktionsenhets exakta läge,detaljerade tekniska beskrivningar av anläggningen, inklusive detaljerade ritningar och förteckningar över utrustning,huvudsaklig verksamhet vid varje anläggning och dess enheter,för varje ämne som finns i avsnitt C i bilagan till denna förordninga) grunden för deklarationsskyldigheten enligt 25 §,b) entydigt kemiskt namn på ämnet, CAS-nummer (Chemical Abstracts Service) eller, om sådant saknas, strukturformel samt handelsnamn eller trivialnamn,c) namnet på den produkt som ämnet ingår i samt halt av ämnet i respektive produkt,d) den totala mängden i kilogram som vid varje anläggning– producerats eller syntetiserats eller planeras bli producerad eller syntetiserad, med uppgift om tidsperioder för förväntad produktion,– beretts eller planeras bli beredd,– förbrukats eller planeras bli förbrukad,– lagrats eller planeras bli lagrad, oche) varje förändring under året eller förväntad förändring vid anläggningen i jämförelse med tidigare ingivna detaljerade tekniska beskrivningar av anläggningen, inklusive detaljerade ritningar och förteckningar över utrustning, samtf) de ändamål för vilka ämnet producerats, beretts, förbrukats eller lagrats eller kommer att bli producerat, berett, förbrukat eller lagrat för.Sanktionsavgifter29 a §29 a §Den sanktionsavgift som ska tas ut enligt 31 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel ska betalas med3 000 kr om den avgiftsskyldige har ett fakturerat värde som inte överstiger 250 000 kr, ochtre procent av fakturerat värde, dock högst 200 000 kr, om den avgiftsskyldige har ett fakturerat värde som överstiger 250 000 kr.Till grund för beräkningen enligt första stycket används det fakturerade värde som senast lämnats till Inspektionen för strategiska produkter enligt 9 § förordningen (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter. Det fakturerade värdet får uppskattas om uppgifter om fakturerat värde saknas, kan antas vara missvisande eller är bristfälliga.29 b §29 b §Inspektionen för strategiska produkter får meddela närmare föreskrifter om hur sanktionsavgifter ska betalas.Denna förordning träder i kraft den 15 april 2018.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONJohan Danelius(Utrikesdepartementet)