Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:204 Publicerad den 17 april 2018Förordning om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmänUtfärdad den 12 april 2018Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän ska ha följande lydelse.13 §13 § Senaste lydelse 2010:1478. Om det inte lämnas ut någon färdbiljett till den som har rätt till fri resa enligt 12 §, har han eller hon i stället rätt till resekostnadsersättning. Ersättningen motsvarar kostnaden för resa med tåg eller fartyg i andra klass eller med buss.Om en fri resa görs med egen bil betalas ersättning enligt 10 kap. 3 § Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.Denna förordning träder i kraft den 21 maj 2018.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)