Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2018:325 Publicerad den 3 maj 2018Lag om ändring i lagen (1999:889) om registrering av krigsskada på egendomUtfärdad den 26 april 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246. föreskrivs att 1 § lagen (1999:889) om registrering av krigsskada på egendom ska ha följande lydelse.1 §1 §För det ändamål som anges i 3 § ska det föras ett för hela landet gemensamt register (krigsskaderegistret). Registret får föras med hjälp av automatisk databehandling.Ärenden om registrering ska handläggas av Finansinspektionen, som också är personuppgiftsansvarig.Närmare föreskrifter om vilka uppgifter registret ska innehålla meddelas av regeringen.Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.På regeringens vägnarPER BOLUNDTord Gransbo(Finansdepartementet)