Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2018:587 Publicerad den 31 maj 2018Lag om ändring i elberedskapslagen (1997:288)Utfärdad den 24 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:89, bet. 2017/18:JuU21, rskr. 2017/18:289. föreskrivs att 2 § elberedskapslagen (1997:288) ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2012:807. Beredskapslagring av bränsle som används för elproduktion omfattas av lagen endast i fråga om rätt till ersättning enligt 10 §. Särskilda bestämmelser om beredskapslagring finns i lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja.I skyddslagen (2010:305) och i säkerhetsskyddslagen (2018:585) finns bestämmelser om tillträdesbegränsning respektive fysisk säkerhet.Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)