Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2018:612 Publicerad den 1 juni 2018Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.Utfärdad den 24 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:102, bet. 2017/18:FöU17, rskr. 2017/18:280. föreskrivs att 1 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2015:145. Denna lag gäller förtotalförsvarspliktiga under den tid då de är skyldiga att fullgöra värnplikt eller civilplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,dem som utan att vara anställda genomgår militär utbildning vid Försvarsmakten,hemvärnssoldater under den tid då de är tjänstgöringsskyldiga,dem som genom ett krigsfrivilligavtal eller något annat avtal åtagit sig att tjänstgöra frivilligt i befattningar i Försvarsmaktens krigsorganisation, under den tid då de är tjänstgöringsskyldiga, ochdem som är anställda i Försvarsmakten och tjänstgör utomlands i en internationell militär insats.För dem som genomgår militär utbildning vid Försvarsmakten som en del av en högskoleutbildning gäller inte lagens bestämmelser om disciplinansvar för förseelser mot vilka högskolan får vidta disciplinära åtgärder.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarPETER HULTQVISTMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)