Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2018:613 Publicerad den 1 juni 2018Förordning om ändring i hemvärnsförordningen (1997:146)Utfärdad den 24 maj 2018Regeringen föreskriver i fråga om hemvärnsförordningen (1997:146) dels att 4, 5 och 12 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.4 §4 §Hemvärnets personal består av hemvärnssoldater och personal med avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet, samt av anställda i Försvarsmakten som är krigsplacerade i hemvärnet.5 §5 §Försvarsmakten får anta personal till hemvärnet genom att ingå avtal med en person om att han eller hon ska tjänstgöra som hemvärnssoldat. Innan avtal ingås ska hemortskommunen ha fått tillfälle att yttra sig.Avtal om sådan tjänstgöring får ingås med den som har fyllt 18 år, är svensk medborgare och är lämplig för tjänstgöring i hemvärnet.Av avtalet ska tjänstgöringens art, tjänstgöringsskyldighetens omfattning och tjänstgöringstidens längd framgå. Av avtalet ska det vidare framgå att hemvärnssoldaten är skyldig att tjänstgöra under hemvärnsberedskap och inte får säga upp avtalet under sådan beredskap.6 a §6 a §Bestämmelserna i 25 och 32 §§ förvaltningslagen (2017:900) om kommunikation och motivering av beslut behöver inte tillämpas i ärenden om antagning till hemvärnet.Om en motivering har utelämnats ska en sådan om möjligt lämnas i efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt.12 §12 §I förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnssoldater finns bestämmelser om förmåner vid tjänstgöring enligt denna förordning. Bestämmelser om förmåner för personal med avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet finns i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarPETER HULTQVISTMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)