Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:614 Publicerad den 1 juni 2018Förordning om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmänUtfärdad den 24 maj 2018Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän samt 2–4, 6, 8–10, 12 och 14–17 §§ ska ha följande lydelse.Förordning om förmåner till hemvärnssoldater2 §2 § Senaste lydelse 2000:1072. När en hemvärnssoldat tjänstgör i hemvärnet under tid då hemvärnsberedskap inte råder, får han eller hon dagpenning, om tjänstgöringen avserutbildning i mer än två dagar till en krigsbefattning eller vidareutbildning i en krigsbefattning,deltagande i ledningsövning för totalförsvaret,medverkan i uppgifter som syftar till att upprätthålla Sveriges försvarsberedskap,deltagande i samövning med förband under krigsförbandsövning.2 a §2 a § Senaste lydelse 2011:1570. När en hemvärnssoldat tjänstgör i hemvärnet under tid då hemvärnsberedskap inte råder, får han eller hon ersättning för arbete och tidsspillan om tjänstgöringen avserräddningstjänst, ellermedverkan när Försvarsmakten lämnar stöd till en annan myndighet eller enskild enligt lag eller förordning eller efter beslut av regeringen.Ersättningen lämnas enligt de grunder som senast har avtalats i fråga om motsvarande ersättning till deltidsanställda brandmän.3 §3 §Vid annan tjänstgöring än den som anges i 2 och 2 a §§, under tid då hemvärnsberedskap inte råder, får hemvärnssoldaten dagersättning. Vid utbildning enligt 2 § 1 som är kortare än tre dagar betalas dock dagpenning för de dagar som hemvärnssoldaten visar att han eller hon förlorar arbetsinkomst på grund av tjänstgöringen.4 §4 §Vid tjänstgöring under hemvärnsberedskap får hemvärnssoldater dagpenning.6 §6 §Dagpenning och dagersättning betalas med belopp som motsvarar vad en totalförsvarspliktig får enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.Under tid då hemvärnsberedskap inte råder betalas dock inte dagpenning för in- och utryckningsdagar som infaller på lördag, söndag eller helgdag såvida inte hemvärnssoldaten visar att han eller hon förlorar arbetsinkomst på grund av tjänstgöringen.8 §8 § Senaste lydelse 2005:820. Hemvärnssoldater får en utbildningspremie när de fullgjort en avtalsenlig repetitionsutbildning och när de godkänts vid en befäls- eller specialkurs inom hemvärnet.9 §9 §Hemvärnssoldater har rätt till befattningspenning.Försvarsmakten får meddela föreskrifter om sådan ersättning.10 §10 §Försvarsmakten får meddela föreskrifter om att hemvärnssoldater ska få ett särskilt arvode, om det finns särskilda skäl.12 §12 § Senaste lydelse 2005:820. Hemvärnssoldater får vid inryckning till och utryckning från tjänstgöring i hemvärnet fri resa mellan bostaden eller arbetsplatsen och tjänstgöringsplatsen.Vid tjänstledighet får hemvärnssoldater fri hemresa.14 §14 §Hemvärnssoldater har vid sammanträde med rikshemvärnsrådet, rikshemvärnstinget och med något annat av hemvärnets särskilda organ för medinflytande rätt till fri resa enligt 12 § och traktamente. Traktamentet betalas enligt de bestämmelser som enligt kollektivavtal gäller för arbetstagare i Försvarsmakten.15 §15 §Hemvärnssoldater får fri inkvartering och fri förplägnad under sin tjänstgöring. Samma förmåner lämnas under den tid då hemvärnssoldaten efter kallelse färdas från bostaden eller arbetsplatsen till tjänstgöringsplatsen samt vid återresa därifrån. Om dessa förmåner inte kan lämnas har hemvärnssoldaten rätt till ersättning som motsvarar vad en totalförsvarspliktig får enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.16 §16 § Senaste lydelse 2005:820. Hemvärnssoldater har under tjänstgöring i hemvärnet rätt till samma sjukvårds- och tandvårdsförmåner samt begravningshjälp som totalförsvarspliktiga får enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.17 §17 § Senaste lydelse 2010:1478. Hemvärnssoldater har samma rätt till familjepenning, bostadsbidrag, näringsbidrag och begravningsbidrag som totalförsvarspliktiga som fullgör längre grundutbildning än 60 dagar har enligt 7 kap. 2 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, om tjänstgöringen ska pågå minst fyra dagar i följd och inte ger rätt till dagpenning eller rätt till lön enligt de grunder som gäller för anställd personal. Vid annan tjänstgöring har hemvärnssoldater rätt till näringsbidrag enligt samma förordning.Hemvärnssoldater har samma rätt till grupplivförsäkring för dödsfall som totalförsvarspliktiga har enligt förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga.Särskilda föreskrifter om rätt till ersättning för skada och sjukdom under tjänstgöringen finns i 6 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd samt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarPETER HULTQVISTMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)