Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2018:616 Publicerad den 1 juni 2018Förordning om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personalUtfärdad den 24 maj 2018Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal samt 2 kap. 2 § ska ha följande lydelse.Förordning om Försvarsmaktens personal2 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2015:614. Den militära personalen består av följande grupper.Försvarsmakten får meddela föreskrifter i fråga om undergrupper till grupperna yrkesofficerare och reservofficerare.
Grupp
Omfattar
1. Yrkesofficerare 
De som är anställda tills vidare som militära tjänstemän i Försvarsmakten enligt officersförordningen (2007:1268) och som tjänstgör kontinuerligt. 
2. Reservofficerare 
De som är anställda tills vidare som militära tjänstemän i Försvarsmakten enligt 18 eller 20 § officersförordningen (2007:1268) och som tjänstgör tidvis. 
3. Anställda gruppbefäl, soldater och sjömän 
De som är tidsbegränsat anställda eller tillsvidareanställda som militära tjänstemän och som tjänstgör kontinuerligt eller tidvis och som inte är yrkes- eller reservofficerare. 
4. Officersaspiranter 
De som är antagna till eller genomgår grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten eller utbildning som leder till officersexamen vid Försvarshögskolan. 
5. Rekryter 
De som är antagna till eller genomgår militär utbildning inom Försvarsmakten enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning. 
6. Totalförsvarspliktig personal 
Totalförsvarspliktiga som enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt har skrivits in eller krigsplacerats för tjänstgöring i Försvarsmakten och som inte tillhör någon av grupperna under 1–5. 
7. Krigsfrivillig personal 
Personal som med stöd av särskilda föreskrifter har antagits såsom krigsfrivilliga. 
8. Hemvärnssoldater 
Personal som ingått avtal enligt 5 § hemvärnsförordningen (1997:146). 
9. Frivillig personal 
Personal som ingått avtal med Försvarsmakten enligt 4 § förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. 
10. Tjänstepliktig personal 
Personal som antingen såsom civila tjänstemän vid Försvarsmakten eller annars utan att tillhöra någon av grupperna 1–9 har tagits i anspråk för tjänstgöring i Försvarsmaktens krigsorganisation. 
11. Personal i Försvarsmaktens internationella militära insatser 
Personal som tjänstgör i internationella militära insatser. 
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarPETER HULTQVISTMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)