Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2018:664 Publicerad den 7 juni 2018Förordning om ändring i officersförordningen (2007:1268)Utfärdad den 31 maj 2018Regeringen föreskriver att 9 § officersförordningen (2007:1268) ska ha följande lydelse.9 §9 §För att bli antagen till grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten krävs att en sökandeär svensk medborgare,har fullgjort militär grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller annan motsvarande militär utbildning eller tjänstgöring,har genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658), ochuppfyller särskilda krav.Försvarsmakten får meddela föreskrifter i fråga om sådan annan motsvarande militär utbildning eller tjänstgöring som avses i första stycket 2 och de särskilda krav som en sökande ska uppfylla enligt första stycket 4.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.På regeringens vägnarPETER HULTQVISTMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)