Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2018:666 Publicerad den 7 juni 2018Förordning om ändring i skyddsförordningen (2010:523)Utfärdad den 31 maj 2018Regeringen föreskriver att 7 och 8 §§ skyddsförordningen (2010:523) ska ha följande lydelse.7 §7 §Vid länsstyrelsens och Försvarsmaktens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som avses i 3 kap. 14 § tredje stycket säkerhetsskyddslagen (2018:585) inhämtas.Vid prövningen ska 3 kap. 18–21 §§ säkerhetsskyddslagen och 5 kap. 15, 20 och 21 §§ samt 7 kap. 4 § första stycket 2 säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) tillämpas.Andra stycket gäller inte när länsstyrelsen inhämtar uppgifter ur belastningsregistret och misstankeregistret genom direktåtkomst enligt 20 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister eller 7 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister.8 §8 §Om en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet redan har prövats enligt lagen (1974:191) om bevakningsföretag eller säkerhetsskyddslagen (2018:585), får länsstyrelsen eller Försvarsmakten vid godkännandeprövningen låta bli att inhämta de uppgifter som anges i 7 §, om det står klart att någon ytterligare kontroll inte behövs.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.På regeringens vägnarPETER HULTQVISTMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)