Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1494 Publicerad den 12 juli 2018Förordning om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212)Utfärdad den 5 juli 2018Regeringen föreskriver i fråga om militärtrafikförordningen (2009:212) dels att 1 kap. 5 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 4 a §, av följande lydelse.1 kap.4 a §4 a §Bestämmelserna om mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning i 4 kap. 10 e § andra meningen trafikförordningen (1998:1276) gäller inte när ett fordon används i tjänsteutövning av personal inom Försvarsmakten eller Försvarets materielverk.Försvarsmakten får, efter att ha hört Försvarets materielverk, meddela föreskrifter om verkställigheten av första stycket.5 §5 §I fråga om militärt utryckningsfordon ska bestämmelserna om utryckningsfordon i trafikförordningen (1998:1276) tillämpas endast om inte något annat anges i denna förordning.Denna förordning träder i kraft den 9 augusti 2018.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHEllika Eriksson(Näringsdepartementet)