Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1564 Publicerad den 19 september 2018Förordning om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212)Utfärdad den 30 augusti 2018Regeringen föreskriver i fråga om militärtrafikförordningen (2009:212) dels att 2 kap. 7 och 14 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 14 a §, av följande lydelse.2 kap.7 §7 §Under en militär övning får fordon som brukas av Försvarsmakten eller av någon annan myndighet som deltar i övningenföras trots bestämmelserna i 3 kap. 2, 4 och 6–13 §§, 17 § sjätte stycket, 21 § första stycket, 68–74, 77, 82 och 83 §§, 4 kap. 2–6, 10, 12, 13, 15, 15 a, 17, 17 a, 18, 19–21 och 22 a–22 d §§, 5 kap. 1–5 §§, 6 kap. 1–5 §§ och 9 kap. 1 § första stycket 1 trafikförordningen (1998:1276) eller i föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen, ochstannas eller parkeras trots bestämmelserna i 3 kap. 47 § 3, 48, 49, 49 a, 52–55 §§ och 9 kap. 1 § första stycket 5 trafikförordningen eller i föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen.Försvarsmakten får meddela föreskrifter för verkställigheten av första stycket.14 §14 §I andra fall än vid en militär operation eller övning får ett fordon som tillhör eller brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt föras trots bestämmelserna i 4 kap. 2–6, 12, 13, 15, 15 a, 17, 17 a och 18 §§, 5 kap. 1, 4 och 5 §§ trafikförordningen (1998:1276) eller i föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningenför provkörning i samband med tillverkning eller reparation av fordonet,för färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats eller lokal eller till ett garage, ochför färd kortaste lämpliga väg till och från ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) eller en militär besiktningsman för besiktning.Försvarsmakten får meddela föreskrifter för verkställigheten av första stycket.14 a §14 a §I fråga om trafik i andra fall än vid en militär operation eller militär övning får bestämmelserna om miljözoner i 11 kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276) tillämpas.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Näringsdepartementet)