Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Regeringen föreskriver att 19 a och 20 b §§ totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12) ska ha följande lydelse.

19 a §

1 Den som kommer i fiendens våld som krigsfånge är skyldig att på tillfrågan uppge sin tjänstegrad, sitt registreringsnummer, fullständiga namn och födelsedatum. I övrigt behöver inte några uppgifter lämnas. Föreskrifter om förbud att röja uppgifter som rör verksamhet för att försvara landet finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Försvarsmakten får meddela föreskrifter om behandling av krigsfångar som är i Sveriges våld.

20 b §

2 En ansökan om tillstånd enligt 20 a § ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om
  • 1. sökandens namn eller företagsnamn och adress,
  • 2. vilket kännetecken som ansökan avser,
  • 3. ändamålen med användningen av kännetecknet, och
  • 4. de omständigheter i övrigt som är av betydelse för prövningen av ärendet.
De myndigheter som anges i 20 a § får meddela ytterligare föreskrifter om ansökningsförfarandet för sina respektive ansvarsområden.

SFS 2018:1754

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
På regeringens vägnarPETER HULTQVISTMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)
Senaste lydelse 1996:928.
Senaste lydelse 2014:1336.