Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)

Regeringen föreskriver att 8 § tillträdesförordningen (1992:118) ska ha följande lydelse.

8 §

1 Inom svenskt territorium får ett utländskt statsfartyg inte göra uppehåll utan tillstånd. Om fartyget, med hänsyn till dess sjösäkerhet, ändå tvingas att göra uppehåll, ska detta snarast anmälas till Kustbevakningen.
Tillstånd att göra uppehåll meddelas av Försvarsmakten när det gäller fartyg enligt 5 §. Tillstånd för övriga fartyg meddelas av regeringen.
Ett utländskt statsfartyg som befinner sig i nöd på svenskt inre vatten ska ange detta med internationell signal och snarast anmäla förhållandet till Kustbevakningen.

SFS 2019:90

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.
På regeringens vägnarPETER HULTQVISTMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)
Senaste lydelse 1994:529.